logo.gif (1847 byte)

I CUTTIGHIARI DA VANIDDAZZA

Commedia comica in due atti di Nunzio Cocivera

Personaggi

1 Nicola (Nonno) - anni 59
2 Filumena (figlia del nonno) - anni 40
3 Elio (marito) - anni 40/45
4 Bruno (Figlio di Elio) - anni 20/22
5 Anciulinu (Figlio del nonno) - anni 39/40
6 Luisa (cognata del nonno  - anni 60/65
7 Maria (comare del nonno) - anni 60
8 Bertilla (moglie di Angelo) - anni 35/40
9 Carla (badante) - anni 22/27

La commedia nasce grazie a Carla Mazzeo

Scena: Fissa. Salotto soggiorno arredato discretamente (casa del Nonno) all’apertura sono tutti seduti a giro, tutta la famiglia del nonno tristi, sono a lutto.  E' morta Pina (la nonna).

(entra Maria casalinga vestita modesta con grembiule e borsa)

Maria (fa a tutti le condoglianze, poi rivolta al nonno): Cunpari Nicola ora ca cummari, Muriu ristastu sulu, i figghi l’avitu luntanu sta casa vi pari vacanti dumani

Nonno: Chista è a vita si nasci e si mori.Ci tucco a me mughieri

Maria: Canciamu discussu: comu vi accogliu nta sti ionna Maseddu u Bicchinu?

Anciulinu: Ho parlato con lui, ho preso la cassa per mamma, tutto normale

Nonno: puru a mia mi passi nommali, Picchi chi c’è ?

Maria: Sinnifuivu so fighia Serafina, tri ionna fa cu Vannittu, u fighiu da vaccara, Prazzita si incrapighiaru nta chiazza un macellu succidiu

Bruno: Cu si incrapighio i ziti ?

Maria: caora, i ziti i mammi; non vulevinu, ne una e ne l’autra! Si tiraru i capiddi pizzicuna Pugna cauci, cinni vosinu deci pi spattiri, a mughieri di Bicchittu paria na ragiata. So fighia ci dicia chi l’amava, a Vannittu; ci tiro i capiddi puru a idda.

Bruno (sfottò): uni si cuccaru i ziti : nta stadda chi vacchi, opuru nte casci i mottu !

Maria: tu schezzi ! Na tragedia succidiu, Vannitto è loccu libiru, Prazzita è ncazzata, ma Itana è distrutta, da bedda carusa a mani di du loccu !

Filumena: Ma picchi diciunu che looccu a mia mi pari chi è normali, poi è poeta scrivi Poesii vannittu !

Maria: Chiddu cia scrittu poesii e cia pruvato cu tutti i carusi du paisi, pi san Valentinu. Puru cu me fighia; ci scrissi na poesia, anzi l’eviri cà !(la esce e la legge)
Sintiti cà : tempu arreri i pianeti erinu chiusi ognunu nto so, rizzittati; cupido e valentinu I miscanu i libiranu, si misiru a sicutari, a cantari ballari ficiru un casinu “a festa di san valentinu. Da quel dì, nasce la favola dell’amore:
A san valentinu, su nammurati tutti i famighi matri patri e fighi. C’è u ritu, aneddu o ditu, u regalu pa zita, cara ti puttai na maggherita, tantu basta u pensieru, e tempi di me nonni era veru,si ci potti a margherita buschi na pidata, a nmmurata e canciata se emancipata na rosa è già poca cosa, ci voli u regalu rossu o ti po scavari u fossu.
E si soddi nonna picchi non ha lavoru ci di tesoru a papira non galleggia picchi l’acqua è picca, i pecuri non fruttunu, non cinni futti nenti picchi ci su l’amanti chi fannu regali mputtanti rossi tanti, sava stari attenti picchi non ci voli nenti si u regalu non piaci ti fanu i cornici pi quadri. Poi u maritu urla si arrabbia, idda chi fa ? Si scioglie in un pianto, o ti dice ti pianto ! E tu poviru santo, dato che l’ami tanto fai il cornuto contento, è ci resti accanto. Per continuare la tua favola d’amore , non importa tanto se sei cornuto contento, al mondo siete in tanti, ti consoli e vai avanti,ci vo beni ti scordi i corna e puru i peni, i peni tuoi e puri i suoi quelli che prende lei.
Ogni san valentino festeggi come un cretino si fa casino si balla si canta si mancia A cu mancia mancia e a cu ci mancia sarrancia !

Bruno: bella poesia

Maria: scema comu a iddu

Bertilla: Pensiamo ai fatti nostri !

Maria: Povira commare Pina, pi idda certu fu na liberazioni Quantu suffriu nto lettu.

Nonno: assai, avia 15 anni chi era nto funni lettu.

Maria: Ora chiffà tinnivà chi to fighii ?

Bertilla (scatta come una molla.) (Altezzosa vistosa vanitosa): Con noi non può! Non può certo venire a Milano!

Nonno: Non ci vogliu veniri, non ti scantari

Filumena: Papà, io travaghiu, Eliu puru! Ti sta sulu, ogni tantu vegnu, vinemu.

Anciulinu: Non può stare certo solo!

Nonno: Picchi chi fa mi scantu ? Non vi scurdati, chi mi curriggi a vostra mamma Nto lettu 15 anni e puru io stissu. (si sente chiamare permesso)

Carla (entra una bella ragazza) (fa le condoglianze cominciando dal nonno): Don Nicola condoglianze (a tutti fino a bertilla)

Bertilla (l’aggredisce): Come si permette! non voglio condoglianze.

Anciulinu: Ma Bertilla, cosa ti è preso?

Bertilla: Pure voi ipocriti, compreso tu suocero! Si era detto niente visite, ne condoglianze!

Nonno: Chippozzu fari si venunu …pi mi fari ?

Bertilla: Butti tutti fuori. C’èra scritto; si dispensa dalle visite ! (a Carla) Lei non sa leggere?

Carla: Stia calma non si biliassi; è chi è nvipiruta, ntantu io sugnu..

Nonno: Una di famighia !

Anciulinu: Calmati cara.

Bertilla: Tu stai zitto, è una giornata che stringo mani sudate e che bacio vecchi vecchie, che per forza ti devono baciare! Che schifo!

Carla: Ci squagghiaru tuttu u truccu !

Bertilla: Lei non si permetta di fare dello spirito zotica ignorante !

Carla: Vaddassi chi io, sacciu leggiri e scriviri, gnuranti e lei, e spero chi Vecchia non si fa mai

Bertilla: villana del sud.

Carla: E chi è muzzicata di vespi sta pulintuna ! (Bertilla fa per replicare)

Anciulinu: Basta Bertilla basta !

Bertilla: Basta lo dico io ! Adesso lo so io che faremo; ascoltate tutti: (al suocero) Tu te ne vai all’ospizio, li sarai servito a dovere, la casa la vendiamo e ci dividiamo i proventi. (al marito) noi torniamo a Milano ed è tutto fatto! (tutti tacciono)

nonno: ( Si alza ) Chi piddistu a parola tutti ?

Filumena: Papà riflettevo, mi ha preso di sorpresa !

Nonno: Continua a riflettere, anzi pighiti un specchiu così rifletti meghiu.

Anciulinu: Papà quella di mia moglie non è una cattiva idea…

Nonno: tu mutu, quannu ti levi a vistina parramu !

Anciulinu: ma pa..

Nonno: Non c’è pà e non ma, picchi muriu !

Maria: Vi pozzu dari un cunsighiu ?

Nonno: No ! 

(entra Luisa cognata del nonno vestita modesta)

Luisa: Bonasira !

Filumena: Ci mancava stautra nto menzu a casa. 

Luisa: Bonasira Nicola ora chi Pina muriu tu chi fa ?

Nonno: U veduvu allegru !

Luisa: Tu scherzi, io stanotti fossi picchi stesi cà, cacchi urata cu me soru Passai na mala nuttata mi vinni un diluri nta verticali

Bruno: zia vulevi diri nta cervicali !

Luisa: tu sempri chi ti incrichi, a mia mi doli u coddu vetticali u stissu è

Bruno: vetticali, cervu cu l’ali u stissu è !

Elio: Bruno !!

Bruno: Scherzavo!

Luisa: Sempri chi mi pizzulii e mi sfutti stu sbinturatu !

Bruno: Zia intricalora quantu intricati ta fattu a quest’ora ?

Filumena: Bruno smettilà.

Bruno: Era per sdrammatizzare un po’ !

Luisa: tu mi schezzi sempri; minnicapitò nautra stamatina ! Mbisca nta ciurera na coscia e ma sbrunna! Ciappa mettiri a Tintura di odio.

Bruno: A tintura di iodio.

Luisa: Di olio o di odio bruciava comu u focu. A propositu a sapistu a nutizia Vannittu chi sinnifuivu cu Serafina ?

Filumena: A sapemu na desi in anteprima cummari Maria.Ni ligiu puru a poesia.

Luisa: A proposito ma o cimiteru chi succidiu chi ristastu fora ?

Filumena: Rivammu da chi me mamma e me patri da anni hanno il posto Al loro paese natio, truvammu u cimiteru chiusu,

Maria: c’èra puru io chiuvia fotti, chiddi da carrozza aviunu primura A vulevinu scinniri da !

Filumena: Nta strata poi dici quannu aprinu va trasiti !

Elio: IO i fici stocciri, e iddi sempri inzistiunu.

Maria: Cettuni aviumu scinnutu di machini e erimu nto rusticu vicini o cimiteru si discurria, spittammu chiossà di unura

Filumena: Chiddi da carozza oncettu punto truvaru du cavalletti di muraturi Diciunu scinnemu a cassa cà , a mittemu casupra poi va trasiti !

Nonno: Io i vulia mazzari avoghia chi ci dicia non vi pagu !

Filumena: comerinu zistenti, Eliu e Bruno ci vulevunu isari manu.

Maria: Poi arrivò u patruni du rusticu, iammò un schifiu, tutti fora, capiu chi chiddi vuliunu scinniri a cascia; nta me casa ancora lè lestiri potta mali puru vuiatri puttati mali, fora di ca. Sinniivu bistimmiannu

Luisa: Povira Pina, mancu motta stesi inpaci

Maria: Non finiu da, chiddu du rusticu turno cu na lapa..

Luisa: Ca lapa ?

Nonno: Scusati pi antura ma nta casa non voghiu; si a carrozza avi premura A mittemu supra a lapa. U vulia mazzari puru a iddu.

Luisa: Poi comu finiu?

Nonno: Dopu un’ura si truvò u custodi e a chiavi.

Luisa: Nicola tu ora chiffà tinniva chi to figghi ?

Elio: prima chi rivavi tu staumu discurrennu propiu chissu.

Luisa: Nicola u vò un cunsighiu ?

Nonno: No, tu quannu parri giusta sdirrupi i cantuneri, quannu parri Ammatula, fa stari addritta puru i sacchi vacanti, e puru idda

Luisa: moffinisti nicola.

Maria: puru a mia !

Filumena: I muzzicò a una a vespa, all’autra a lapa !

Nonno: U vuliti sapiri comu vi nchiamava a bonamma di me mughieri A tutti i dui, chu su cuttighiu caviti?

Maria: Cettu.

Luisa: dimmi .

Nonno: “I cuttighiari da vaniddazza !”

Luisa: Me soru mi chiamava così ?

Maria: Puru a mia, cosa fitusa ,motta e bona da unnè.

Bertilla: Curtighiu deriva da cortile, perchè è li se si riunivano le donne e gli uomini Che cuttigliano più della donne, a parlare è sparlare.

Filumena: Chisti cuttighiunu uni eni eni senza cortile.

Luisa: Filumena puru tu !

Nonno (alla cognata): Tu scuddasti chi ti nisciu di sa bucca ! Quannu si pighiò a mia a chiamavi puru pirofila !

Bertilla: Come mai pirofila ?

Nonno: Io avia quasi 17 anni me mughieri 47 idda ci vulia diri Pedofila !

Filumena: Ni dicistu tutti dui di tutti i culuri, mamma mi raccontò tutto Quandera incinta di me, e pure di mio fratello cosa dicevate in giro !

Nonno: a scecca e incinta, a nonna prinò !

Filumena: Io e me frati nascevumu sicuramenti difittusi babbi daun.

Anciulinu: Chi ancora vi parramu ata ringraziari a idda, chi era na donna di paci . Quante ne avete dette in giro in questi anni

Bruno: Datu chi ci semu cara zia tu e idda mi facistu lassari da zita, di quantu cinnidicistu contra di mia: sparrate su tutto di tutti.

Luisa: Svinturatu, ti ficimu un favuri idda era muttica, e so mamma iettica !

Bruno: Ettica si Tu, pighiti un muccaturi e ti pulizii u mussu quannu parri di da carusa; chi mi facisti peddiri.

Maria: vidi chi piddisti, nta sa casa ne intra e ne fora

Bruno: viu di cumu siti rummicusa ci rummicastu a testa e mi lassò

Nonno: Chiudemula ca, fozza un pocu i silenziu.

Bertilla: Volevo dire…

Anciulinu: Muta tu e pighia pi dabbanna.

Nonno (si è alzata): settiti docu, chi io è concludiri.

Elio: Papà io ancora non haiu parratu e vulissi diri..

Nonno: Nenti, non diri nenti; vu dicu io chi facemu: io grazi a diu, sugnu bonu di saluti, tra chidda a me, e ha riversibilità di vostra mamma pighiu chiossà di 2500 euru; a me niputi Bruno chi ni ciccava sempri ci dava cacchi cosa, cia continuu a dari, picchi iddu cecca i so nonni e i rispetta, puru a l’autri, picchi è un bravu carusu.

Bruno: Grazzii nonnu.

Nonno: Mutu chi ancora naiu finutu. A vuiatri tutti, chi vi uMbuccau a pinsioni da Mamma, senza vutari un chiovu, idda va spatteva, io non sempri era Daccoddu, ma era a so!

Bertilla: Tua moglie anche da malata pensava a tutti noi era una santa donna!

Nonno: Idda si.mano tu! Ciu lavasti mai un fazzulettu, un pari mudanni a to soggira Opuru un piattu, opuru u culu; tutti vuiautri ?

Elio: Ma papà…

Nonno: Nenti ma. (alla nuora) Idda vinia in ferii, era stanca, stressata… Quelli dai suoceri non sono feriie! Cosi dicia; senza vutari un chiovu. Ma mancu vuiautri mittistu mai un iditu all’acqua, pi vostra mamma.

Luisa: To patri avi ragiuni !

Nonno: Zittiti tu, avvocatu non naiu bisognu!

Anciulinu: Ma puru tu dicevi chi non c’èra bisogno !

Nonno: Appunto non c’è bisogno mancu ora, io mi staiu sulu ,(riflette) anzi no. Mi ceccu na bella badante giovane e mi fazzu serviri…

Filumena: Comu, quannu c’èra a mamma nto lettu no.

Elio: Era idda chi non vuleva a nudda zamà stranieri.

Anciulino: Nta stu nvernu quannu tu avisti a bronchiti pi vinti ionna a cu pighiastu ?

Carla: li ho accuditi io! per 20 giorni, l’ho fatto con piacere !

Bertilla: HA! è lei la famosa badante di quest’inverno ?

Carla: Certu sugnu io .

Bertilla: Cosaì fatto a mia suocera il lavaggio del cervello?

Carla: Ma chi ncucchia, io ci lavà autri cosi !

Bertilla: proprio il lavaggio del cervello.

Carla: E che strolica, picchì u ciriveddu si lava comu ?

Bertilla: Ma lei non comprende è una (scandisce) me ta fo ra !

Carla: Menza fora menza intra, savidi lei chi ncucchia.

Bertilla: Insomma, mia suocera l’ha circuita.

Carla (a Anciulinu): Circu che? ci indignassi u sicilianu a so mughieri Cosi ha capemu quannu mummuria.

Angelino: Mia moglie voleva dire, che tu, hai imbrogliato, o meglio convinto mia suocera Con l’inganno a farti regali.

bertilla: A te regalò Pina quei bei orecchini antichi, chi mi piacevano tanto, e che Non ha voluto dare a me.

Filumena: comu fighia fimmina mi tuccaunu a mia

Luisa: Me soru non riggia chiù, i ricchini erinu da bonamma di nostra mamma Mi tuccaunu a mia. Pensu chi Bertilla avi ragiuni chi ci facisti a me soru pa cunvinciri Cu sa faccitta di iatta motta.

Carla: A mia iatta motta, serpi vilinusa chi non siti autru, lingua biforcuta siti na Maiara malucchiara e fitua

Luisa (a Nicola): mi zurtà, è tu non ci di nenti, ti fici u lavaggiù puru a tia, nta stu Nvernu ci sapi fari chi ci dastu iautru ?

Nonno: Primu cominciasti tu a zuttari a idda: poi to soru era patruna di ci dari i so cosi a cu vuleva Idda si miritava tutti.

Bertilla: Quanto pare a raggirato anche te.

Carla: Ho ! Io non gira a nuddu, stuppativi stu mangunu tutti i dui.

Luisa: Encora parra chi ti regalò autru (a Nicola) unè tutto l’oru di me soru ?

Bertilla: Dov’è

Filumena: A stu puntu u voghiu sapiri puru io ?

Luisa (a Carla): parra ti desi autri cosi? Aveva cullani aneddi u so e tutto l’oru da mamma. Ci futtisti puru chiddi.

Carla: Lavativi a bucca cu lisciuni, io non sugnu latra; si mi desi cacchi cosa u fici di vuluntà so.

Luisa: picchi ti l’avia dari di vuluntà so ?

Carla: Picchi pruvava affetto pi mia, comu io pi idda, l’affetto chi non aveva pi vui Picchi non vu miritavu.

Luisa: Ti risulta chi non mi putia vidiri ?

Carla: non vi vulia vidiri, è pensu non vi vulissi vidiri mancu ora cà.

Luisa: Io haiu dirittu di stari ca,sugnu so soru, tu cu si ?

Carla: A mia ,mi vulia beni meghiu di na fighia; a vui no picchi a mummuriavu Pedi pedida una vita.

Luisa (al cognato): Basta io non vinni cà pi mi fari nzuttari di chista. Tu si me Cugnatu e non mi difenni.

Bertilla: Io esigo di sapere dov’è l’oro di tua moglie ? (a Carla ) lo ha dato a te ?

Carla: non vi ntussicati, sulu i ricchini mi desi.

Luisa: Tu eri cuntentu ?

Nonno: sta carusa currigiu a mia e to mamma meghiu di na fighia. (alla cognata) tu muta tinnifuttisti i to soru pi anni, anzi A mummuriavi pedi pedi parravi ammatula. Puru ora a so veglia funebri.

Bruno: Insomma nonnu concludi chi io e pighiari pi fora cosi mi scaricu a testa.

Bertilla: Anche noi abbiamo da fare ! Non mi piace che tu difendi gli estranei a discapito dei tuoi parenti.

Nonno: Io concludì, chiddu chi viavia diri vu dissi; facitivi i trusci Tu e tu pi Milanu (figlio e nuora) vuiatri pa vostra casa. U luttu finiu !

Bertilla: Mercoledi riparto non vedo l’ora!

Nonno: Talia u rilogiu. 

Maria: Cumpari putissimu…

Nonno: Tu muta cummari pensa e cacciceddi to : Questa è la mia decisione.

Bertilla (al marito): tu non dici nulla ?

Anciulinu: cosa devo dire ?

Bertilla: A te sta bene che tuo padre si cerchi una rumena russa ho polacca.

Anciulinu: Mi pare che papà è stato chiaro.

Bertilla (ai cognati): a voi sta bene ?

Filumena: Non tantu mi piaci stu fattu, ma papà a so decisioni a pighiò!

Bertilla: Certo a te sta bene, a tuo figlio qualcosa darà; e ai miei ?

Filumena: E to ci pensi tu e to maritu.

Anciulinu: Papà non mi sembra giusto.

Nonno: Mutu non parrari

Carla: scusate io vado..

Nonno: Ciao e grazie

Anciulinu: Papà volevo dirti…

Nonno: Tu na diri nenti ; to mamma muriu, e ne putia vidiri: ma io sugnu vivu e i vulia vidiri e me niputi, e mancu i purtastu !

bertilla: Non potevano lasciare la scuola e poi la palestra gli amici !

nonno: Certu di du scenziati, si cunsumavunu si piddevunu du ionna di scola ! Mi puttassi nta campagna con numiru setti a zappari ci facissi veniri i Caddhi nte mani, inveci di nto culu .

Bertilla: Nicola non offendere i miei tesori !

Nonno: Ma si su cucuzza peggiu di tia, l’anno scorsu i bocciaru .

Bertilla: Colpa dei professori, li hanno presi di mira !

Nonno: Apri a bucca a nmucca, comu a iautri chi canusciu io; Scola non ni vonnu e a cuppa e di prufissura, e i genitori Muccati cumu i locchi, e iddi quaddiunu u bancu.

Elio: veru è puru Brunu dicia chi prufissuri l’aviunu cu iddu Fina chi scopri chi era sceccu.

Anciulinu: Appunto, lui faceva così ! Tanti autri fannu peggiù.

Filumena: Me fighiu l’ammittiu i so sbagli e sinniivu a traghiari

Bertilla: E’ un semplice operaio !

Maria: il lavoro mobilità l’uomo, e puru a fimmina.

Bertilla: Signora si dice nobilità !

Maria: lei picchi si ntrica tutta chi parra nto tianu !

Bruno: cettu zia sugnu un semplice operaio; ma chi pensi tu, chi di bacchittuna Di me cucini ponu fari autru ? Ora passiinu ca scusa da scola e poi ?

Anciulino: Bruno stai zitto !

Bruno: Certu, picchi dicu a virità.

Luisa: Veru è.

Nonno: basta ! Intanto (alla comare e alla cognata) Pighiati pa casa, grazii da visita.

Maria: Cumpari, capisciu chi è un mumentu di duluri ma mi vidu Offisa in malu modu. 

Filumena: vi cadiu u pilu !

Maria: datu chi non sugnu benaccetta nta sta casa minnivaiu ! (esce)

Nonno: Non vi vulia offenniri e mancu a idda, ma chiù vi vidu chiù mali mi sentu.

Luisa: Me soru bonamma si rivolta nta tomba si vidi comu mi tratti.

Nonno: Si sapissi cu si veramenti , sinnisci da tomba.

Luisa: Chi vo diri ?

Nonno: Chiudemula ca chi è meghiu u tu u sa che meghiu.

Luisa: Minnivaiu e pi tantu prestu non tornu !

Nonno: Da pena stasira non manciu.

Filumena: Ci facisti veniri a trumma pi mussu, po sunari nta banda appostu du trummuni.

Bertilla: Insomma Nicola sei convinto, di ciò che hai detto ?

Nonno: E chi è, no capisci u sicilianu ? Te lo dico in lingua ! “ Mi cerco una bella badante “

Bertilla: (a Elio ) Tu non dici nulla cognato ? Mi va si sapere il tuo parere ?

Elio: Vuoi il mio parere: secondo me papà ha tutto il diritto di cercare di stare bene Servito a dovere, magari con un’amante, gli spetta dopo anni di sagrifici.

Filumena: Tu mi la fari usciari cu sti sparati babbi ! Papà non avi bisognu a nuddu !

Anciulinu: U pensu puru io, sti stranieri sunnu cunsuma famighii.

Elio: Sunnu na risorsa invece, in molti casi. Intantu papà Dopo anni di sagrifici, cu una così si po’ bagnari puru u beccu !

Filumena: Chi cavulu dici Eliu !

Bertilla: Mi meraviglio di te cognato !

Angelo (al padre): Tu non dici nulla ?

Nonno: Dicu chi me jenniru dissi na cosa sinsata Fussi puru ura; dopo anni di astinenza.

Filumena: Papà non ti vo piddaveru ciccari n’amanti ?

Bruno: Volendo si po’ puru tonnamaritari !

Filumena: cu cancia a vecchia pa nova peggiu a trova !

Bruno: ma u nonnu non cancia , a vecchia , nollavi chiù !

Nonno: Ben detto brunu . (entra Carla) paci all’anima so non c’è chiù!

Carla: scusati vinni pi vi dari na bella notizia. 

Nonno: Dimmi dicci.

Carla: me nonnu si marita!

Nonnu: Cu cu ? Vidistu puru so nonnu si marita.

Carla: Con mia nonna, che avete capito, fanno la festa perché fanno 50 di matrimonio, non mi avevano detto nulla, è stata una sorpresa, questo martedì .

Bertilla: Ora che lo sappiamo siamo più felici ! (sfottente )

Nonno: Bellu, dopu passu pi ci fari l’auguri.

Carla: Ma quali dopo, vui siti invitatu, mi dissi me nonnu.<sempre se accettate ?

Bertilla: Lui è a lutto non può venire !

Nonno: dicci e to nonni che sarò felice di venire. U luttu si porta nto cori.

Filumena: Ma papà la mamma è morta !

Nonno: La mamma è morta, ma io sugnu vivo, devo vivere ancora sono giovane Fazzu 59 anni tra un mese.

Carla: Ok riferisco a mio nonno che venite; ci vediamo (esce)

Bertilla: Allora Nicola cosa intendi fare, prima di partire dobbiamo saperlo ?

Nonno: Tu si l’unica chi non avissi a sapiri nenti. Comunque, si vuliti robbi, biancheria da mamma pighiativilla, cchiddu chi resta iettu tutto !

Anciulinu: Come la butti ?

Bruno: Chinnava fari, sa metti iddu ?

Elio: Filumena vidi tu caffari ! Avi ragiuni adesso vita nova !

Nonno: Me jenniru si chi mi capisci !

Elio: Ti iutu puru: ora ti cercu na bella badanti comu dicu io , coma vò ? Polacca Rumena Russa ?

Nonno: Va beni puru marocchina. Intantu ora enutili chi stamu ca sittati; io nesciu pi nta chiazza mi vaiu a pighiu un bellu caffe, Anzi chu me Jenniru camina Eliu !

Bertilla: E’ mio marito è tuo figlio, non lo inviti ?

Anciulinu: Papà vegnu puru io ?

Nonno: Va beni, camina puru tu brunu, amuninni niatri masculi Vuiautri fimmini priparati ammanciari !

Bertilla: Vieni Filumena vediamo il da farsi.

Filumena: Du belli pennette alla norma

(I maschi escono verso l’esterno le femmine verso l’interno, fa capolino Maria)

Maria: sinnieru (si guarda in giro) u lassaru sulu finalmente, Nicola ! Nicola unni si

Luisa (mentre chiama alle sue spalle entra Luisa): Niculinu ci si…tu chi fa ca ?

Maria: no tu chi fa ?

Luisa: Nicola unee c’è diri na cosa.

Maria: Puru io du cosi. C’è proporri na cosa..

Luisa: chi cosa ti passa pa testa ?

Maria: non tillediri a tia.

Luisa: Usa chi sugnu so cugnata, o tu scurdasti.

Maria: Io non mi scordu nenti u sa chi sugnu so cummari.

Luisa: io ci voghiu fari a balata a me soru si propiu u vo sapiri.

Maria: Bella pinsata, ma non tu fannu fari sicuru; ti vidi comu u fumu all’occhi to cugnatu e famigluia.

Luisa: A tia ti adorinu inveci, vatinni prima chi tinnidicu quattru.

Maria: mi pari chi ti vo sciarriari va laviti u mussu, anzi caliti nta na gebbia e ti lavi tutta.

Luisa: Tu affugati nto ciumi (arriva Bertilla)

Maria: Sta storia da balata, pricchia comu si, io non ma gnutti !

Luisa: Tu u sa chi io nespuli non ni munnu ! Fatti i cazziceddi to !

Maria: Si ti vo sciarriari dillu chiaru; io sugnu cà, ci mettu nenti mi ti tiru si du pila chi hà.

Luisa: Vadda chi io, u sacciu cu si; e di chi si capaci .

Maria: Puru io u sacciu quantu pisi, e di chi si capaci tu. Ma non mi imprissionu.

Luisa: Meghiu chi ha chiudemu cà, io vinni pa balata, ma non te daru cuntu a tia.

Maria: Tu a balata l’ha nto cori;tinta è malefica chi si, sacciu chi a to soru ha odiavi Fina chi campi ta manciari u frumentu bugghiutu supra a so tomba, chiedendoci Perdonu di to sbaghi.

Luisa: L’unico sbaghiu chi fici fu di mi confidari cu tia

Maria: Vulevi diri di cuttighiari cu mia? Contra tutti, compresa to soru! Io ti curdava ti spiava…

Luisa: Tu u sa chi io sacciu tanti cosi di tia; si scioghiu u saccu po canciari paisi !

Maria: Io paisi, si parru io tu po canciari provincia, anzi regioni.

Bertilla: Ho sentitu un chiacchiericcio voi siete; che volete ancora ?

Luisa: Di tia nenti (va via)

Maria: Io mancu addio (esce)

Fine primo atto

 

SECONDO ATTO

All’apertura del secondo atto, entrano in scena Il nonno brillo e Carla che lo aiuta . Si buttano insieme sul divano ridendo.

Nonno: Mi scialai a su matrimoniu avia na vita chi non manciava e bivia tantu.

Carla: facistu biviri puru a mia sugnu brilla.

Nonno: Io non sacciu comu mai,na bedda carusa comu a tia , a parti chi mi pighiasti e puttasti a casa; tuttu u matrimoniu di to nonni, facisti coppia fissa cu mia ?

Carla: Mi scialai ballannu, puru io avia na vita chi non mi divirteva così. I me coetanei, non sannu ballari u lisciu ! Ne tanghi ne polchi ne marzicchi.

Nonno: Tutti i mali lingui ni misisu supra u giurnali sicuru.

Carla: Già o matrimoniu me zia Itana mi richiamò, intantu pi stu nvernu, Stasti da cu iddu un misi , ora ti vidunu c’à , chi balli cu, iddu, agenti chi pensa ! Ha mannai a straffuttiri !

Nonno: Veramenti tutti ni talianu, e ridiunu mormuriavunu….sicuramenti , cuttighiavunu.

Carla: A mia non mi interessa chiddu chi diciunu o pensunu, basta chi haiu a coscienza appostu !

Nonno: Fai male,u paisi è piccolo, la gente mormora…

Carla: Io non mu scurdai quantu facistu pi mia vui e vostra mughieri quannu ristai orfana di genitori, era ittata sempri cà ! Vavissi iutatu puru gratis.

Nonno: Eri sempri sittata supra i me ginocchi.

Carla: Vostra mughieri puru si gilusiava.

Nonno: Eri na muccusa, quantanni avevi ?

Carla: Otto nove ; a vuliti sapiri na cosa: fina a 14 anni era nmurata di vui !

Nonno: Puru ora ?

Carla: Ora no, non villaggati troppu.

Nonno: Po essiri me fighia, anzi me niputi.

Carla: Non vi voghiu ne pi patri, ne pi nonnu ! (ridendo)

Nonno: Dimmi dimmi comu mi vò ?

Carla: I nudda manera.; a propositu a truvastu a badanti ?

Nonno: Naiu vistu na para, a prima era russa.

Carla: Allura russava.

Nonno: A russa era bona !

Carla: Comu bona ?

Nonno: Bona di fisicu, na bedda carusa; comu badanti no, non sapia cucinari ne fari subbizza, era troppu fina, quasi na fotomodella.

Carla: Poi mi pari na Rumena…

Nonno: Allura u sa !

Carla: A parti chi staiu ca a latu; i cuttighiari da vaniddazza su ittati sempri unni me nonna, meghiu avanti a potta i me nonna ! è cuttighiunu da matina a sira puru si ne vidi su mucciati arreti e finestri, pari chi non ci su inveci… E capisciu puru picchi ! E puru vuoi ! Picchi appena i viditi vi nchiuditi intra, minnaiu accuggiutu.

Nonno: Tu si na carusa chi ha nasu ! Ne suppottu, a me cummari, ma più di tutti da cosa vilinusa di me cugnata.

Carla: Stanno antipatiche pure a me; dumannunu unni si, unni và, chi fa, sunnu dà chi hannu centu chili di malocchiu in coddu.

Nonno: Pi tunnari o dicussu di badanti; a Rumena era troppu l’orda, lavava senza scupari, e quannu scupava a bucciava sutto tappitu.

Carla: Troppu fotti! Si era io o postu vostru cia facia coghiri ca lingua.

Nonno: E poi nta du ionna si biviu puru acitu !

Carla: Era puru nbriacuna, Beveva ?

Nonno: A parti chiddi chi c’èrinu intra di prima.ca motti di me mughieri, puttaru vemmitu massala, cinnera na vitrina a pulizziò.

Carla: Era alcolizzata fotti ?

Nonno: Quando mai, u tigneva eccomu, na visti mai inbriaca veramenti brilla si ! Cinnè una unni Giacuminu u babberi, chi è na santa, non bivi non fuma, u manteni comu un signurinu e da casa brilla. Io ni capità una brilla.

Carla: Va pozzo fari na proposta ?

Nonno: Dimmi .

Carla: Non ciccati chiù a nuddu, va fazzu io a badanti.

Nonno: Io tu vulia diri .

Carla: Picchi facevu a palumba muta ?

Nonno: ..Tu travagghi o supermercatu :

Carla: A matina, cu pomeriggiu sugnu libera, vegnu ca ci dugnu na puliziata , vi lavu i robbi, e vi preparu a cena.

Nonno: Ma ha puru e to nonni .

Carla: Chi ci voli staiu ca a latu, navota chi mi organizzu

Nonno: Ma non pensi e genti, insomma nta stu nvernu, c’èra me mughieri, ora sugnu sulu: nta stu paisi, Ci su i “Cuttighiari da vaniddazza “

Carla: Lassatili parrari, a mia non minteressa,poi all’iniziu non è che veniri tutti i ionna pi lavari e puliziari, unu si e unu no,bastunu, pu manciari, navota u fazzu ca, navota dabbanna e passu i piatti; così cucina ni l’ordu una sula.

Nonno: Carla, affare fatto, sono felice felice !

Carla: Non siti Nicola ?

Nonno: Sugnu felice felicissimo, quali Nicola, mi po’ chiamari felice !

Carla: Ora minnivaiu arrividecci, don Nicola

Nonno: Non è meglio un bel ciao ?

Carla: Ciao ?

Nonno: Si un bel ciao Nicola ! Quali vossia, don Nicola.

Carla: Be: (rimane in silenzio)

Nonno: E troppu ? Allura zu nicola !

Carla: Vabbè Nicola, va benissimo ! Ciao Nicola ! (esce)

Nonno (rimasto solo): Sono felice, chiamatemi felice..bi chi testa, mi scuddai mi ci dumannu quantu voli! Quanteni eni! megthiu mi si mancia idda! (canta felice)

Maria: Permesso (entra Maria truccata vistosamente vestita provante) Ma dicu bcumpari niscistu pacciù ?

Nonno: Pacciu, picchi avia nesciri pacciu ?

Maria: ho matrimoniu facistu o sciò, siti supra a bucca di tutti tu e da carusa.

Nonno: Di tutti ! Di mali lingui cuttighiari comu a tia e me cugnata! Mi pari chi taghiati e cuciti assemi , e sicce nuvità è opera vostra.

Maria: Cunpari ! Non vinni pi mi fari offenniri ! Non cominciati !

Nonno: Cummari. U cunpari è e resta tali sulu si vi tiniti a bucca cuciuta. Finiti di parrari ammatula, si vinistu pi mummuriari a Carla chidda è Potta ,a strata a sapiti..

Maria: Chi ti faci sa carusa, mancu si è to niputi !

Nonno: Meghiu di me niputi

Maria: Va beni canciamu discussu, (passeggia anti e indietro provocante) (Nicola non la guarda) nicola non mi vaddi ?

Nonno: Picchi te taliari ? Me scantari ?

Maria: Non vidi nenti ?

Nonno: Caviti cummari che taliari ? Chi vi succidivu ?

Maria: Non ma taliari comu un cunpari , ma comu un masculu. Insomma comu ti paru ?

Nonno: Ora chi ti taliu meghiu , si vistuta a festa, comu na ciurrà , comu mai c’è matrimoniu, battiu ?

Maria: Nenti di tutto questo! (Maria è truccata troppo e molto colorata) Avaia, Niculuzzu !

Nonno: Allura picchi siti tutta parata e pittata cu vi pittò picasso?

Maria: Sono iuta dall’estetista !

Nonno: Non ci potti mancu idda veru ?

Maria: A fari chi ?

Nonnu: Un miraculu !

Maria: Tu scherzi o parri seriu non mi trucco bona mi futtiu i soddi..?

Nonno: Cummari chidda, meghiu di cosi non ti putia pittari!

Maria: Na picca mi parri i tu na picca di lei; basta Nicola, chiamami Maria

Nonno: Maria, e picchi vavissi a chiamari Maria ?

Maria: Nicola cetti voti pari chi si ntrunatu, e chi è non capisci ?

Nonno: Che cosa devo capire ?(alle loro spalle entra Bruno)

Maria: Insomma tu si sulu io puru, quali badanti e badanti ni mittemu assemi Io mi pighiu a tia e tu a mia. Insomma io ti maritu, ni maritamu !

Bruno: Che bellu me nonnu si marita !

Nonno: Calma Bruno io ancora non haiu caputu nenti, mi vidu pighiatu di turchi !

Maria: Chi c’è di capiri,puru a bonamma di to cumpari fussi felici, si ni mittemu assemi.

Bruno: Bella proposta nonnu accetta, puru u cumpari è daccoddu

Nonno: Tu zittiti; e tu tu zunnasti stanotti a to maritu, Tu liquidasti giovani, giovani? … Fora fora dica 

Maria: Appuntu è puru io era giovani quannu rista sula è ura che ricomincio una nuova vita d’amori.

Nonno: Ancora no capisti cà non c’è nenti di ciccari e nuddu d’amari.

Maria: Ma Nicola io sugnu sula tu puru putemu essiri na bella coppia

Bruno: Proprio bella a befana cu nannu.

Maria: Tu scherzi sempri, io fussi meghiu di na nonna pi tia e pi iddu, moglie amante. Finchè morte non ci separi :

nonno (si tocca): mi vo fari fari a fini di to maritu, tu liquidasti nta du anni io non ci tegnu, tu porti mali vatinni.

Maria (a Bruno): Diccillu puru tu chi è a soluzioni migliori.

Bruno: Io sacciu un proverbiu chi dici: meghiu suli chi mali accompagnati.

Maria: Picchi io fussi na mala cumpagnia pi to nonnu ?

Bruno: Lei lo ha detto. Poi parata così, c’è di si scantari propiu.

Maria: Avanti Nicola pensici, è a soluzioni migliori, semu piu o menu da stissa età, semu tutti i dui liberi..

nonno: Apppuntu , libiru sugnu , e libiru voghiu ristari.

Maria: Non essiri pricipitusu , rifletti pensa, diccillu puru tu Bruno !

Bruno: Si ciu dicemu a me mamma certu sarà felicissima di aviri nautra mamma, sopratuttu a vui !

Nonnu: Cummari chidda è a potta ! Scurdativi puru a via ! Via fora !

Maria: Capisciu chi fu pricipitusa, fu na sorpresa, magari a menti serena Pensici Nicola…

Nonno: Già pinsa e ripinsà , anzi già mu scudda! Non voghiu sapiri nenti, Fora ! (esce)

Bruno: Ancora si manteni a cummari; magari maritari no, ma ti putii bagnari u biscottu !

Nonno: Cu chidda ! Chi schifu !

Bruno: Io arrivai o mumentu giustu, quannu ti fici a proposta !

Nonno: Parrasti puru giustu, ca c’è 100 euru ti meriti.

Bruno: Grazii nonno ciao. (esce)

Nonno: Ciau, chi mi mancava a proposta di matrimoniu ! C’è di ristari locchi !

Luisa: Nicola unni si ? (entra Luisa tutta sex provocante elegante)

Nonno: Ca sugnu… è cà cinnè nautra…chi c’è ?

Luisa: Come sto ?

Nonno: Bellu su vestitu, era chiddu di to soru !

Luisa (fa la giravota): Ti piaci come mi sta ? I robbi i me soru mi stanno a pennello..tutti chiddhi chi mi pighià, mi stanno un amore.

Nonno: Io non era daccoddu, ma filumena ti vosi dari.

Luisa: Picchi non vulevi ?

Nonnu: Su vestitu ciucattà, a Venezia nto 93, su misi du voti poi cascò malata… Era felici paria na regina.

Luisa: Non paru puru io na regina !?

Nonno: No non voghiu chi ti metti i so robbi ! Poi idda era na regina, sulu idda.

Luisa: picchi non vò ?

Nonno: U sa picchi non ti meriti propia.

Luisa: Pina muriu, niautri semu vivi pinsamu a viviri !

Nonno: Appuntu io mi staiu organizzannu.

Luisa: Comu, ca badanti ? Io non sugnu daccoddu.

Nonno: chi centri tu, cu mia ?

Luisa: Io fazzu parti da to vita, da sempre ora chiossà!

Nonno: Tu da me… chidii, allaghiti , sciò sciò, a prima to soru non ti cunsidirava parti da so famighia. E tutto non sapia.

Luisa: vodiri chi me soru non mi putia vidiri ?

Nonnu: Avutu sempri a bucca ranni, e siccome non l’ha collegata cu ciriveddu parri ammatula da una vita, e parravi mali i to soru a genti riferisci..

Luisa: I mali lingui; i nvidiusi…i cuttighiari.

Nonno: Ma si tu potti a bannera di cuttighiari.

Luisa: Nicola io non vinni pi mi fari zuttari, vinni pi ti fari na proposta! Chi non po’ rifiutari.

Nonno: Sintemu !!! (rimane seduto) Cà cinnè nautra !

Luisa (si alza si atteggia, lo corteggia gli carezza i capelli): Dunque io.. tu… noi…

Nonno: Essi … loro… iddi…chi bò ?

Luisa: noi .. putissimu…io è tu. Tu e io…

Nonno: io e lei, lei e lui …ancora.

Luisa: dunque io tu, capisti..???

Nonno: Mi pari di no.Ancora na dittu nenti !

Luisa: Non fari l’indianu !

Nonno: Sicilianu sugnu !

Luisa (si siede lui si alza): nico . nicola. Noi …

Nonno: Si ti mittisti cacchi pulici pa testa, levitillu !

Luisa: Insomma non fari finta di nenti avi anni chi u sa chi io…

Nonno: Si u sapia, chi si zoccula !

Luisa: Non moffennu, picchi voghiu essiri a to zoccula (oppure to mughieri) 

Nonno: Io sugnu to cugnatu ! Ed’èra to cugnatu pur nto 94,quannu…

Luisa (non lo fa continuare): abbiamo fatto l’amore !

Nonno: Non ti inchiri a bucca; tu no sa chi è l’amore ! abbiamo fatto sesso !

Luisa: Non parrari talianu, ustissu è. E ti piaciu.

Nonno: Cu to soru malata nto lettu, tu ti ziccasti nto me lettu, senza ritegnu,

Luisa: Mi pari chi erimu in dui .

Nonnu: Tu u sa chi era in un mumentu di dibulizza, to soru avi du anni chi non putia chiù , essiri na mughieri,e fu l’unica volta ! L’unica volta .E u signuri mi pidduna.

Luisa: Cu mia ! E unica vota , u vulisti tu io era disponibili.,.

Nonnu: Tu eri e si na malafimmina pi cuppa to na putia chiù taliari nta l’occhi a Pina, tu non sulu tradisti a to soru; ma puru a to maritu chi all’epoca campava

Luisa: Fu na vota, ma erimu in dui! Insomma ora si sulu io puru…Dimmi na cosa cu cu a tradevi a me soru ora mu po diri ?

Nonno: Io non ho mai tradito tua sorella, tu l’hai tradita con me mio malgrado.

Luisa: Tu mi vo diri chi avi 15 anni chi tu…picchi cu mia fu 15anni fà !

Nonno: Esattamente..

Luisa: Comu facisti 15 senza amore ?

Nonno: Tu non sa chi è l’amore, tu confondi il sesso con l’amore, se si ama basta uno sguardo un sorriso una carezza, anche senza sesso, con tua sorella abbiamo avuto grande affetto e amore, cose che tu non conosci !

Luisa: Ittamu i catti nterra, io non ci cridu chi tu pi 15, e io chi ti marcava strittu tu non vulisti chiù; tu avevi a nautra ! E poi non ci cridu mancu, chi tu cu me soru vecchia,, non ciccavi autri fimmini!

Nonno: Fina chi to soru era bona di saluti abbiamo, ho, avuto sesso è amore Cu avi tuttu a casa non avi bisognu di ciccari fora casa..

Luisa: ma poi non avisti..e tu di … chi pi 15 anni …nenti (avanza lo accarezza)

Nonno (gli sfugge): ho fatto sacrifici per amore.

Luisa: Insomma ora si sulu io puru, basta sacrifici io ancora ma sentu…e tu ?

Nonno: Leviti i cà, nesci nta me casa, non veniri chiù, fora di ca .

Luisa: Ma Niculinu, chi masculu si avi, se veru 15 anni, io sugnu c’à disponibili…

Nonno: Non ti tuccassi, mancu cu na canna ciaccata,vatinni !

Luisa: Magari ci pensi (lo accarezza)

Nonno: Già ci pinsa,(entra Bruno) non ti voghiu vatinni.

Bruno: Ciau zia, ciau nonnu chi succedi ? Sinti..giustu ? proposta di matrimoniu ci fu !

luisa: Va beni ormai capisti, si beddu ranni, ci proponi a to nonnu mi ni mittemu assemi; non piffozza nama maritari, anzi meghiu chi convivemu ni resta a pinzioni di coniugi.

Bruno: bella pinsata stavota, me nonnu sinnifui ! E poi zia to soru ancora è caudda, e tu ti vo pighiari a so maritu ? Non bastava Maria orapuru tu.

Nonno: Non si pighia a nuddu non ti scantari.

Luisa: Maria e chi centra Maria, tappinara chi non è autru

Bruno: Centra, e puru tu zia; u maritu i to soru! puru tu, chi modu di diri i cosi; mi vo fari sentiri in colpa!

Nonno: Tu ti senti in colpa ? vatinni fora di ca.

Bruno: Io dissi sulu a virità…

Luisa: Minnivaiu, riflettici, tu brunu cunsighiulu…

Nonno: fora via vatinni non turnari chiù.. (esce) a facci cumpagnia a to cummari, du cuttighiu.

Luisa: Ora vaiu, non tinnicaricari chi ciu dicu io a chidda, Nicola di cà Nicola di dà e sutta sutta…

Nonno: Cara cugnata vuiautri cuttighiati picchi non aviti nenti i fari aviti un sulu pinseri…

Luisa: Tu Niculinu pensa a me proposta, di chidda non ti curari a giustu io !

Nonno: Non ti curari tu e mancu idda non mi interessati rizzittativi i pila.

Luisa: Ciau zuccaratu, poi tonnu.

Nonno: vidi chi io sugnu amaru agru, vatinni e non tunnari ciù. (entra Bruno) 

Bruno: Nonno si molto richiesto,, cu sa quantu ni veninu vedove allegre. Stautra appena a sapi me mamma; anzi ciù vaiu a dicu subito ciau (esce)

Nonno (si siede): ha! chi giunnata, e menu mali chi sugnu menzu brillu! Mi nbriacaru piddaveru. Ora mi fazzu na bella bivuta, me cuccari nbriacu. (prende una bottiglia di vino, e un bicchiere) Chistu a saluti di me cummari. (ne rimpie un altro) prima spasimante. (riempie) chistu a saluti di me cumpari bonamma. Chistu pi da zocc…malafimmina di me cugnata. (riempie) chistu pi so maritu bonamma, e pi tutti i corna cavia.(riempie) Chistu pi mia pa me libertà ! Sugno libero e felice chiamatemi felice, si alza (giravolta su se stesso e cade a terra) si rialza riempie) chistu pi Carla! Un amore di ragazza, un amore di badante.. chidda si chi ma maritassi! Dopu una cu trentanni i chiù, una cu trentanni meno! Miiiiiiiii sugnu mbriacu staiu dannu i numira…meghiu chi mi vaiu a cuccari… (cerca di partire ma cade a terra. Russa vistosamente entra Carla)

Carla (lo soccorre, lo sveglia): don Nicola don Nicola !

Nonno (si sveglia): Cu fù a tu fuuuusti..Chi si un Angelo !

Carla: Don Nicola Carla sugnu tonnabiviu ?

Nonno: Io non sususugnu niiicocvola ,suugnu fe felici, chi chiamami felice.. (si alza a fatica aiutato e si siede su una sedia)

Carla: picchi tonnabiviu ?

Nonno: briindai al mio mmatritrimoniu.

Carla: Comu si marita e cu cu ?

Nonno: Cu cu,cu naiu du due…brinda con me.

Carla: Basta bere, deve andare a dormire .

Nonno: pighiti un biccheri pi pighiti un biccheri, ti dissi pi..

Carla: Va bene si calmi beviamo e poi a letto !

Nonno: al mio matrimoniu ! (bevono)

Carla: Auguri, chi è la fortunata ?

Nonno: Non si chiamano fortunata,, ne nessuna dille dui…

Carla: come due ?

Nonno: Maria eee Lui sa , sono..Si sono proposte !

Carla: so cummari e so cugnata ? (sorpresa)

Nonno: Esatto; tutte e due, pu putissi fari u tris.sss

Carla: Lei a cu si pighia ?

Nonno: A tia mi pighiu, mi vo vospusari ? Io ti amo ! Dammi del ttuu tu..

Carla: Tu mbivisti assai! (il nonno riempie i bicchieri)

Nonno: Brindiamo al nostro..

Carla: Basta, duni i numira ! non biviri chiù.

Nonno: Ti bivi stautru cu mia ee e mi cucco pro pomettu.

Carla: Va bene chissà e basta (bevono lo sorregge escono di scena) (da fuori scena) non mi tuccari 

Nonno: Scu scusa mi scappò a manu.

Carla: Fozza leviti i scappi, leva sa mani 

Nonno: Ca no da no unni le mettiri i mani ?

Carla: Mettitilli supra a testa.

Nonno: Spoghiti puru tu . cu cu cucchiti cu mia !

Carla: Tu si scemu ! (entrano chiamando Bruno e sua madre)

Nonno: Veru è , di tia…

Bruno: Nonno.. (fuori scena non parlano più)

Filumena: Papà,papà..

Bruno: Trasennu, mi pari chi sinti parrari dabbanna.

Filumena: Adduniti. (entra Maria rimangono in scena con lei)

Maria: Nicola cci pi pi pi ..nsasti…(li vede non conclude)

Bruno: Cavairi a fari pipi ?

Maria: Tu cu su spiritu i patata!

Flumena: Chi è stu fattu cummari ?

Maria: Sarei disposta a mincullari a to Patri !

Filumena: Io non l’haiu a piaciri.

Bruno: Si non capi mali mancu u nonnu.

Maria: E tu picchi non vo ? Chi ciavissi a diri non fussi na bona conpagna pi to patri ?

Filumena: No e poi no, non matu piaciutu mai, figurativi pi matrigna. (su queste parole entra Luisa)

Luisa: Picchi chi centri tu cu nicola (a Maria)? chi centra chista cu to patri ? Non l’ha caputu chi non ci nesci nenti.

Filumena: nenti !

Maria: Chi centri tu, nta stu casu ? Ci vo rinesciri tu !

Luisa: Io mi prendo Nicola e lui me.

Filumena: Ha! Puru tu, mi pari chi vu putiti livari da testa tutti dui (alla comare) tu non servi, e idda nommali.

Maria: Cosa tinta, pari chi non ci cuppavi, chi ni pensi..e tu chi pensi chi fa, muta Muta ti vo pighiari a to cugnatu ,iettica chi non si autru

Luisa: Ho, iatta motta;stuppiti su mussazzu di cuttighiu e puliziiti u mussu Nicola è u me.

Maria: Iatta motta a mia cuttighiara malefica fitusa, tu si cuttighiara

Bruno (Rivolto al pubblico): u iammiru ci dici iammi stotti a buffa.

Filumena (urla): Insomma ! rizzittativi tutti i dui, ciccativi na bella troffa di ficarazzi chi spini, e vi sfogati u manciamentu. (entra bertilla)

Bertilla: Che succede perché gridi ?

Maria: Succede chi io e tuo suocero, ci mettiamo assieme !

Luisa: Nicola si pighia a mia lassila parrari, mi pighiu io!

Bertilla: Di cosa parlano (a Filumena) che storia è.?

Bruno (precede la mamma): Si voglio spartire il nonno sono due sue pretendenti.

Filumena: Hai capito !

Bertilla: Tuo padre lo sa ?

Filumena: Certo che lo sa, si sono già dichiarate.

Bertilla: E lui che ne pensa, e tu ,(a Bruno )e tu (a Filumena)?

Filumena: No ,assolutamente, per nessuna delle due, cu di facci di crita.

Bertilla: Non sia mai! Quelle come dici tu con la faccia di ceramica che hanno possono partecipare alla mostra della ceramica a Santo stefano di Camastra.

Maria: Tu cu sa facci russa po fari a sagra da cipudda russa i tropea.

Bertilla: Nicola non si sposerà !

Bruno: Picchi chi avi si “me nonnu si marita “

Bertilla: Nulla di male volendo,ma non con quelle là !

Luisa: Chi ciavissi a diri chi sava pighiari a to soru a monica ?

Bertilla: Intanto mia sorella si chiama, Chiara, ed è già impegnata.

Maria: Cosa centra lei, acida e malefica, nicola è u me !

Filumena: Cammativi tutti i dui !

Bertilla: Come le chiamava tua madre: le cuttigliare della vanella ?

Filumena: I cuttighiari da vaniddazza ! fozza fora niscemu e rizzittativi i pila

Maria: Tu dovrai accettare, Nicola deciderà su di me!

Luisa: Na cosa giusta a dissi chidda, Nicola decidi, na videmu cu iddu.

Filumena (uscite le due donne): Io u vaiu a ciccari sta cosa non mi va.

Bertilla: Tantomeno a me, vengo con te. Tu lo aspetti qua, digli di aspettare Se torna dobbiamo chiarire il tutto.

Bruno: Io u spettu, unni sarà si era dabbanna niscia cu sta caciara.

Nonno (esce): Ca sugnu ma prima non putia nesciri (barcolla)

Bruno: Picchi si nbriacu ?

Nonno: Purru pi chistu, mi fici u caffè mi lavai cu l’acqua fridda Ma bivii assai.

Bruno: I sintisti e streghi ?

Nonno: Ancora no caperu chi sa ponu teniri fittà !

Bruno: Vaiu a ciccari mamma e zia, tana parrari non ti moviri…

Nonno: E cu si movi (uscito Bruno ) Carla po nesciri !

Carla (adirata lo prende a schiaffi): chista picchui mi tuccastui, stautra picchi mi baciasti, io mi stesi muta pi non fari sentiri a iddi e tu approfittasti.

Nonno: Scusami.. io era… sugnu…nbriacu

Carla: Bella scusa ! Ma chi hà nta testa canighia ? 

Nonno: Carlo io mi scusu ma..era sugnu…

Carla: Nbriacu , a scusa pi approfittari da situazioni; vi putiti pruvvidiri a badanti non va fazzu chiù !

nonno: Ia raggiuni fici u bastasi, fazzu schifu, mi vaiu a lavari a facci e..mu fa nautru caffè amaru.

Carla: Caffè ! Na goccia di vilenu ti dugnu, chi vulevi fari ?

Nonno: Sugnu mortificatu, io ci tegnu a tia ti voghiu beni.

Carla: Mi vo beni ! Io no anzi ti odio.

Nonno: Chistu non mi diri ! mi spacchi u cori !

Carla: A testa ti iaprissi in dui .

Nonno: Mi vaiu a lavari a facci e mi fazzu nautru caffè, non tinniiri ama chiariri

Carla (uscito il nonno, rimane nervosa in scena, si alza si siede passeggia): Stu maliducatu, (si mette le mani tra i capelli) ribambitu, vecchiu, fitusu Dopu tutti sti anni capito a carni frisca! Schifosu! (ritorna)

Nonno: Hai ragione fazzu schifu, perdonami.

Carla: Ti perdonu. Ti npaddassi nto muru ti dessi tanti timpuluna !

Nonno: Dammilli !

Carla: Cu si manazzi parii na piovra , chi vulevi fari mi vulevi violentari ?

Nonno: Casomai amari !

Carla: Amari, tu no sa chi voli diri amuri, pozzu essiri to niputi !

Nonno: U sacciu Carla Perdonami io ci tegnu a tia.

Carla: Ti vaiu a denuziari, per violenza carnali, tu u carciri ti meriti (esce)

Nonno: Fa bonu mu meritu,,, (entra Bruno)

Bruno: Chi avia Carla era na furia, mamma e zia stanno venendo

Nonno: Carla antura era dabbanna cu mia !

Bruno: Quannerimu tutti cà ?

Nonno: Si…

Bruno: Allura chi succidiu !

Nonno: Io era.. sugnu nbriacu. Nta bricatura ci misi i mani in coddu

Bruno: E? idda ?

nonno: A mia mi paria chi cistava 

bruno: Invece ?

nonno: Si stesi muta,u fici pi non fari sentire a vuiautri ; si incazzò !

Bruno: Fammi capiri a tuccasti a baciasti a chi livelli ?

Nonno: A tucca a bacia, a strincii

Bruno: Ha tuccasti e baciasti ?

Nonno: Si

Bruno: E idda collaborò ?

Nonno: Insomma io capii chi ci stava, ricambio i me baci, ma forsi picchi era mbriaca Mi tigneva i mani, ma non seriamenti, non era così tisa, pari chi savia sciughiutu, inveci era brilla comu a mia fu apposta? Avia bivutu assai puru idda.

Bruno: Ma chi ti dissi unni ivu ?

Nonno: Dissi chi eva pi mi denunziari pi violenza carnali..

Bruno: Minchia !

Nonno: Minchia veramenti !

Bruno: Ivu unni carrabbineri ?

Nonno: Unna polizia, chinni sacciu u stissu è.

Bruno: Me patri me mamma i zii stannu vinennu cà. Appena sannu stautra.

Nonno: Fammi un favuri, blocchili, dicci chi patti, chi non mi truvasti non voghiu vidiri a nuddu. Devo riflettere,

Bruno: O friscu avoghia mi rifletti. Chisti ora ti arrestinu..

Nonno: Non minnifutti nenti di finiri o friscu, chiddu chi mi fa mali è chi piddi u rispettu e l’affettu di Carla !

Bruno: Non è chi sutta sutta si nmuratu di sa carusa ?

Nonno: No sacciu, sacciu chi mi sentu nu stracciu.San martinu non mi putia iapriri l’occhi, e firmari i mani.

Bruno: Quantanni avi Carla (dice un’ètà in base all’attrice ) 25/27 tu 59 ..

Nonno: U sacciu chi non po vuliri a mia, ma già accudito rispettato da lei , era na gran cosa, ora mi odia, malidittu vinu, non bivu chiù , fina chi campu, u sciammentu non na fattu mai beni.(si schiaffeggia)

Bruno: Vaiu a bloccari a chiddi !(esce) (nonno si siede con la testa fra le mani)

Nonno: Mi lavia taghiari sti mani piddi u rispettu e l’affettu di da carusa. Non mavissinu a nesciri chiù mu meritu (dice il tutto col capo chino sulle ginocchia e la testa tra le mani)

Carla (era entrata e si era seduta in silenzio il nonno non l’aveva vista): Spettu e carrabbineri.

Nonno (alza il capo): mi denunziasti ?

Carla: Cettu chi vulevi…

Nonno: Senti non mifutti nenti di finiri o fruiscu, perdonami !

Carla: Non ti pozzu peddonari haiu una raggia ! un diavulu pi capiddu.

Nonnu: Io ti amu, ormai tille diri ! e nta briacatina pinza chi puru tu..

Carla: Mi ami …pozzu essiri to fighia to niputi ! (urla)

Nonno: Sacciu puru chissù ! ma chi ama non pensa e conseguenzi e io pinza…

Carla: Forsi pinzasti giustu !

Nonno: Comu ?

Carla: U sa picchi sugnu, cosi raggiata, ci pinsa mentri eva a caserma.

Nonno: Picchi ?

Carla: Non ti denunzia, sennò; mi avia denunziari io stissa !

Nonno: Non capì chiù nenti…

Carla: Chiddu chi succidiu; io u vuleva, u sinteva. Voghiu stari cu tia, ti voghiu , ti amu puru io.!

Nonno: Evviva u vinu , viva San Martinu.

Carla: Chi centra u vinu ?

Nonno: Si non era pu vinu, magari io non mi dichiarava mai.

Carla: Fossi mancu io

Nonno: ma u sa quantanni haiu ?

Carla: non minnifutti nenti ! malgrado tutto ti amo.

Nonno: Ora e tra deci vintanni ?

Carla: Il futuro chi lo conosce ! Ora sugnu ca pinsamu pi ora ti amo è anche tu !

Nonno: Ti adoro (lei gli butta la braccia al collo, entrano le due cuttighiare li vedono abbracciati)

Luisa: Chi faciti mbrazzati ?

Maria: Chi è sta mbrazzata ??

Nonno: Mi maritu cu Carla !

Maria: Cu .. Carla chi…ma…mi sentu mancari..

Luisa: Chi.. chi… mi sentu mali..

Carla (sfottendole): ni voliti fari i du cummari cuttighiari ? (Svengono entrambe sul divano o su delle sedie oppure a terra)

Nonno: Cascaru sicchi ! A vidiri a me nora e me fighia !

Carla: Apighiti e me nonni ! 

Nonno: A facemu na cosa ?

Carla: Chi nicola ?

Nonno: mittemuli davanti al fatto compiuto Fuiemuninni !

Carla: fuiemuninni ! (sui prendono per mano fanno per uscire…)

Maria: Femma posulo è u me !

Luisa: Femmi tutti, vi mbiscu du nespuli nto mussu, Nicola è u me, mi spetta per diritto aqquisito.

Nonno (a Carla): Amuninni prima chi mi rovesciu.

Maria: Femmi

Luisa: Aspettate (escono il nonno e Carla inseguiti dalle cuttighiare)

Fine

Sipario