%expand% Nunzio Cocivera, i monologhi: A iaddina

logo.gif (1847 byte)

A iaddina

Monologo di Nunzio Cocivera

A cummari Pippina ci scappò a iaddina, a eri matina intra a cucina: si manciò a racina chi c'era nto piatto, muzzicò o iattu e si cacò supra u lettu!

Cummari Pippina, sicutannu casa casa a iaddina, sciddicò mischina sbattiu nta vitrina e si nmaccò a virina, e strazzoi a vistina nto culu e nta schina. Chiamò so maritu e ci dissi: Ianu, ma duni na manu a pigghiari a iaddina nta cucina supra u divanu bonu?

Ma chi scherziamu? ci dissi Ianu; poi l'amici mi chiamunu Ianu ca iaddina e manu, a iaddina è a tò, pigghitilla chi vo!

Io ova non ni manciu e iaddini nemmenu, e tantu menu ti dugnu na manu, mi settu nto divanu! Ianu ci dissi a iaddina vatinni in ta cucina e di supra u divanu a iaddina si azzò e Ianu si sittò!

A signora Pippina ci dissi ah si! Ianu sta notti parramu.

Ianu sautò di supra u divanu e dissi camurria buttana tu e a iaddina, malanova mi ha fici l'ovu supra u divanu mi nchiappa na manu u causu bonu e u deretanu; malanova mi annu tutti i iaddi i iaddini e i pappaiaddi. Io ma pighiu cu tia chi si na camurria, e dautra fitinzia da iaddina ca tegni nta cucina.

Donna Pippina ci dissi: ma u sa chi si finu! Chi vo ah!

Io voghiu l'ovu a matina e puru me mamma. Vu cattati a putia tu e da camurria i to mamma chi ci doli a iamma, e le carruzziari avanti arrerri supra e sutta e si cerni tutta, pisa tri quintali, appa largari u divanu a potta u lettu a tri piazzi e cosi di pazzi un divanu di prima manu pi tri cristiani boni idda staci stritta e si lamenta tutta.
Si mancia un chilu di pasta sciutta na pignata i nzalata quattru chili di canni nfurnata e mischina è sciupata dacci luvittu chi su suga tuttu; e puru pi frutta mischina si sfrutta, un muluni di novi chili catta assira e già non cinnera; c'era sulu menza pira chi ristò dassira chiu fradicia di tia; ma avi a finiri sta camurria: suppottu a tia a to mamma chi ci doli a iamma, a iatta chi mi ratta; ma si trovu a iaddina nautra vota nto menzu a cucina iettu fora a tia a to mamma e a to zia dautra fitinzia, ca scusa chi cecca a to mamma chi ci doli a iamma e ci dumanna chi dici e chi faci; para di tuttu e sopratuttu a ura i manciari non sinnivoli iri: e tu!

Camaffari? Nvitammula a manciari!

Io travaghiu notti e ionnu raghiu comu u sceccu; curnutu e bastuniatu, a ura i manciari puru me ranciari cu pani da ieri chi lassatini chi ne voli u iattu, ma chi sugnu mattu! Tutti fora vi iettu.
Poi mi sdraiu supra u lettu, e finalmenti mi rilassu chiu non ni possu mi pighia cacchi collassu e finisci chi trapassu ca vita chi fazzu, e mi iettu nto puzzu; Mi taghiu i vini? No! Non cunveni!

Ettu fora a tia chi si na camurria; ncumpagnu a cauci nto darreri a to mamma e ci rumpu l'autra iamma, e puru o iattu e ti cuntu u fattu. Ti tiru u piattu du serviziu bonu cussì u usamu ti spaccu a testa e poi fazzu festa; spinnu a iaddina nto menzu a cucina, spinnu puru a tia chi si na camurria, spinnu a to mamma e ci rumpu l'autra iamma, e spinnu puru a to zia chi è na fitinzia; spinnu tutta a compagnia chi vinni futtiti di mia e cosi sia.

Ti è piaciuta questo monologo?
Allora dimmelo, semplicemente cliccando qui,
incrementando così il mio numeratore di gradimento.

%counter(iaddina)