logo.gif (1847 byte)

Cumpari ristai sciuccatu

COMMEDIA IN TRE ATTI

PERSONAGGI:
1. Cumpari Candiloru.
2. Cumpari Niculinu
3. Cummari Marietta (moglie di Candiloru)
4. Cummari Nofria (fidanzata di Niculinu)
5. Tura (figlia di Candiloru e Marietta)
6. Nonna Tura (mamma di Candiloru, sorda)

I° ATTO

All’apertura della scena seduto cumpari Candiloru che legge il giornale, entra suo compare Niculinu.
NICULINU: Cumpari come andiamo?
CANDILORU: Tutto a posto!
NICULINU: E l’amanti? Parrimi dill’amanti. Io ancora non ci cridu che tu tradisci a cummari. A cummari è na bedda fimmina.
CANDILORU: L’amanti chiù bedda
NICULINU: Ma comu i gestisci tutti i dui?
CANDILORU: Fino chi c’è fozza
NICULINU: Comu mai non ma passi a mia?
CANDILORU: Tu na mughieri ha bisognu
NICULINU: Comu tu l’ha e a tradisci
CANDILORU: Uno non po’ manciari sempri pasta e faciola!
NICULINU: Ti capita a cummari, ti duna a pasta ‘nta testa
(ENTRA UNA VECCHIA)
NONNA: C’è nuddu? Ciau fighiu, ciau Niculinu
NICULINU: Cummari Tura
NONNA: NI VISTIMU ANTURA? Non mu ricoddu. Non sugnu chiù chidda di na vota, ora non giuvu chiù!
NICULINU: Non è veru, non diciti accussi, sita ancora bedda!
NONNA: Sugnu comu na VASTEDDA? 
CANDILORU: U cumpari dissi bedda!
NONNA: CA CATTARI? A MUTTADELLA?
CANDILORU: Ma quali muttadella?
NONNA: A padella? Naiu na decina di padeddi
NICULINU: A saluti chi dici?
NONNA: I santi chi fici cu Tura?
CANDILORU: A propositu di Tura non era cu tia?
NONNA: Si bruciò a putia?
NICULINU: (male) A saluti chi dici? Comu vi sintiti?
NONNA: I vistiti… non sugnu vistuta bona?
CANDILORU: Lassamu stari, basta tonna tonna a casa
NONNA: A cosa? Chi cosa?
NICULINU: Picchi non vi cattati l’amplifon pi ricchi?
NONNA: U fonu pi ricchi? No chiddu mi brucia i capiddi, io d’estati mi scugu o suli ‘ntovennu ca tuvaghia
CANDILORU: Mamma basta! Va a casa
NONNA: A pasta. Si a fazzu tu a manci dà cu Tura?
CANDILORU: (annuisce) Si si
NONNA: Allura vaiu, ciau Niculinu
NICULINU: Vi salutu
NONNA: U mutu? Si tu prestu u mutu, passa e tu pighi. Ti spettu (si avvia piano piano)
NICULINU: Mi cumpari, cettu chi siti cunsumatu, to mamma non senti propria
CANDILORU: Si c’è me fighia Tura capisci tuttu, lei ci parra, traduci, si capisciunu a volu
NICULINU: A propositu di Tura, si u scopri dà criatura chi ha l’amanti?
CANDILORU: Staiu attenti; ma tegnu nautra picca, poi videmu, ma a chidda come a lassu, è stupenda
NICULINU: Va beni, minnivaiu, ma poi tornu a voghiu canusciri a to amanti. Com’è polacca, rumena
CANDILORU: Sicilianissima, va io mi leggiu u giunnali, picchi tu na trovi, avemu appuntamentu pi deci, mancu chistu sapi me mughieri
NICULINU: Va beni ciau. 
(ESCE NICULINU ENTRA MARIETTA)
MARIETTA: Candiloru a lavasti a machina?
CANDILORU: No, assira era taddu e na lavai
MARIETTA: Assira, ma stamatina a putii lavari, inveci mi ti leggi u giunnali
CANDILORU: Veramenti, puru tu a putissi lavari ogni tantu
MARIETTA: Tu si ca loddi, no io!io chiunu dassupra sulu a duminica, e ava essiri pulita
CANDILORU: U sa chi c’è scrittu ‘nto giunnali?
MARIETTA: Chi c’è scrittu? I soliti babbarii
CANDILORU: Babbarii; u giunnali ti informa di chiddu chi succedi, ti struisci, ti aggiorna
MARIETTA: Apposta tu si struitu, non capisci nenti e poi chi ti interessa! Tutti minzogni scrivunu, ni studiunu picca pi vinniri i giunnali
CANDILORU: I giornali scrivono la cronaca, quello che succede nel mondo, per quindi sono utili, interessanti
(ENTRA TURA, LA FIGLIA DI 7/10 ANNI)
CANDILORU: Tu avissi bisognu di na istruzioni generali
MARIETTA: U generali l’avi bisognu to soru!
CANDILORU: Ringrazia chi c’è to fighia, se non tu dicia io!
MARIETTA: Io ti l’avia a diri cacchi cosa!
CANDILORU: Chi mi decevi parra!
MARIETTA: Quanto ti amo tesoro! Non c’è scrittu puru to giunnali? Non liggisti a cacchi patti?
CANDILORU: Non è un giunnali d’amori, di fimmini chi leggi tu e ti condizioni a vita
MARIETTA: A vita io ma condiziuonu cu tia
TURA: Sempri chi vi piddittiati siti, tutti i dui!
CANDILORU: To mamma è chi tizza u focu
MARIETTA: E iddu ci metti a ligna
TURA: Chi c’è chi aviti?
MARIETTA: L’haiu cu to patri chi leggi i soliti babbarii, chi scrivunu ‘nte giunnali e mucca tuttu comu un babbu
TURA: Mamma; papà si informa, si aggiorna. I giornali istruiscono, informano.
MARIETTA: Ah! Puru tu! E liggiti tutti i dui!
CANDILORU: Tu parri accussi, picchi ti piaci leggiri autri cosi, i giunnali di pittiguli o i romanzi. Ora mi leggiu u sport, u calciu
MARIETTA: Puru u sport è istruttivu!
TURA: U papà avi raggiuni puru u sport è istruttivu
CANDILORU: Brava me figghia; tu si chi capisci! To mamma non capisci nenti.
MARIETTA: Io non capisci unenti? Io non capisciu di masculi chi sirincutunu avanti e arredi un palluni dannu caccagnati
TURA: Pinsannuci, me mamma avi raggiuni
CANDILORU: Tu chi canci bandera?
MARIETTA: Ni pighiò di tia; tu non si comun a canna di batti pi unni tira u ventu?
CANDILORU: Ahò! Io sugnu comu na canna, e mi batti u ventu!
MARIETTA: Ogni vata finisci a schifiu lassamu peddiri
CANDILORU: Tu non avevi iri unni a nonna?
TURA: Quando faciti sti sceneggiati mi piaci mi vi scutu
MARIETTA: Finemula. Tu pigghia punni to nonna e chiudemula ca
CANDILORU: Non hai argomenti validi
MARIETTA: Io l’haiu l’argomentu validu e invalidu
CANDILORU: Si e puru ca pinzioni d’invalidità
MARIETTA: (sbuffa) Io vaiu da banna a lavari du robbi (esce)
TURA: Caiu papà, mi pottu a bicicletta unna a nonna, e finitila pariti u cani ca jatta
CANDILORU: E va beni, ma sta attenta mi raccumandu quannu attraversi a strada
TURA: Sta tranquillu
(SUONA IL CAMPANELLO) 
CANDILORU: Vidu cu è Tura? Prima chi parti!
ENTRA NICULINU TUTTO VESTITO ELEGANTE
NICULINU: Ciao piccolina (e la bacia) ciau cumpari (rivolgendosi a Candiloru)
TURA: Ciau Niculinu, ciau papà (esce)
NICULINU: È namuri to fighia, mi dumannu di cu ni pigghiò
CANDILORU: Di mia, no!
NICULINU: Si di tia! Tutta so mamma è!
CANDILORU: A staura veni? Aviumu ristatu e novi, su i deci! ( ___________ ) 
NICULINU: Chinnisà chi mi succidiu! Ancora sugnu lluciatu, scioccatu
CANDILORU: Chi succidiu, chi vidisti, chi lluciasti, pighiasti a correnti?
NICULINU: Visti na fimmina, ma na fimmina, non tu pozzu diri chi era, com’era, era comu…
CANDILORU: Facia scantari, pensu
NICULINU: È na pupa, è bedda, tantu bedda chi pari finta, è bedda, sciacquata e… spaparacchiata. È comu si mi dicia “chiamami, chiamami”
CANDILORU: Ma era piddaveru fimmina, o era masculu, a vaddasti di sutta?
NICULINU: Cumpari, ristai sciuccatu, femmu così ca bucca aperta e u sguardu persu propriu persu
CANDILORU: E unni u pirdisti su sguardu?
NICULINU: Da sutta, vicinu a posta
CANDILORU: Allura sta tranquillu, chi si cacchi dunu u trova tu spidisci!
NICULINU: Tu scherzi. L’avia vidiri chi era (e fa dei gesti allusivi) e ristai accussi (si mette fermo a guardare nel vuoto)
CANDILORU: E pi quantu ristasti femmu?
NICULINU: Non sacciu, si riduci tanta di na genti attornu a mia e faciunu: “ma chi visti? Appa vidiri un Ufu, ma quali Ufu, cacchi aeriu, non na aceddu i passaggiu” poi unu ti tanti chi vaddaunu, allura mi dissi…
CANDILORU: Chi ti dissi cumpari?
NICULINU: “insomma lei che ha visto?”
CANDILORU: E tu chi ci dicisti?
NICULINU: Na visioni! E chiddu “a televisioni?”
CANDILORU: Comu chiddu capi chi vidisti a televisioni?
NICULINU: Si! A televisioni, mi dicia “chi visti lei a televisioni?”
CANDILORU: Comu a televisioni!
NICULINU: Si cumminoi na cunfisioni, un saccu di cristiani diciunu ognunu a so, e cettuni poi…
CANDILORU: E tu?
NICULINU: Ci fu unu cu na facci di mascati, dicia “u visti puru io un Discu Vulanti” e c’era puru un marzianu
CANDILORU: Visti puru un marzianu, e comu?
NICULINU: Affacciatu o finistrinu, e dissi puru chi ci fici i corna
CANDILORU: I corna? Cu so mighiueri?
NICULINU: Ma quali mughieriM chi mani cosi (fa il gesto)
CANDILORU: Ci fici i corna, u vidisti puru tu com’era?
NICULINU: Io no visti, chinnisacciu com’era
CANDILORU: Ma allura i corna unni ci fici?
NICULINU: Ma quali corna, cumpari; era u solutu brugghiuni i passaggiu!
CANDILORU: Ma comu finiu?
NICULINU: Na picca, si misuru dicendiminni di tutti i culuri, autri faciunu dumanni
CANDILORU: Chi dumandi?
NICULINU: “allura si po’ sapiri lei chi visti, unni talia com’era un babbu? Chi viti un Ufo un disco volante, na stidda cadenti?”
CANDILORU: Ma non era di iornu?
NICULINU: Si di uonnu, non fu di sira, era ionnu e c’era u suli, sulu chi idda era chiù bedda
CANDILORU: Ma di ionnu comu i vidisti i stiddi cadenti
NICULINU: Ma quali stiddi cadenti e senza denti, chiddi erunu i cummenti di cristiani, chi si firmarunu a dumannari
CANDILORU: E tu chi ci dicisti?
NICULINU: Na Dea visti
CANDILORU: E chiddu?
NICULINU: “ma che è matto? Una dea? Non dica fesserie”
CANDILORU: E tu chi ci dicisti?
NICULINU: Avi raggiuni avia essina na fata
CANDILORU: E chiddi chi ficiunu?
NICULINU: Sinni eru mummuriandu, dicennu “ava esseri pazzu, non briacu, ma quali briacu è drogatu” e fu na pi mia, cumpari!
CANDILORU: E tu chi fascisti? Na fimmasti?
NICULINU: Quannu mi ripigghià du scioccu…
CANDILORU: Chi facisci cumpari?
NICULINU: Mi ripigghià du scioccu chi avia pruvatu (candiloru annuisce) e mi fici cincu isolati currennu e na visti chiù
CANDILORU: E allura a piddisti?
NICULINU: No, a truvà cumpari, è la mi avita; to cummari!
CANDILORU: E idda u sapi stu fattu? Ciù dicisti?
NICULINU: No, a piddì, cioè a truvà finalmenti
CANDILORU: Mi cunfunnisti cupari, all’uttimu a truvasti o a piddisti?
NICULINU: A truvà to sensu chi a ciccava da sempri una accussì, a piddi picchì non ci u potti diri “ ma io ti amo, mi rubbò u cori”
CANDILORU: Alluna è na ladra?
(ENTRA MARIETTA)
MARIETTA: Cu è sa latra?
NICULINU: Ciau cummari (la bacia) ta si ionna mi maritu
MARIETTA: Piddaveru cumpari? E comu si chiama a to zita?
CANDILORU: Ancora no sapi, e no sapi mancu idda chi su ziti!
MARIETTA: Chi è stu fattu? Comu idda no sapi?
NICULINU: Veramenti ci l’hai a diri ancora, non fici in tempu
CANDILORU: Però sunnu ziti
MARIETTA: Non capì nenti cumpari, spieghimi stu fattu
CANDILORU: A visti e si zitò, iddu sulu però
MARIETTA: Mutu, zittiti, fammi parrari cu cumpari (al compare) allura Niculinu spiegami cumu si zitu senza mi idda sapi nenti?
CANDILORU: Tu spiegu. Dunque, iddu visti a idda, ma idda non visti a iddu
MARIETTA: Mutu! Chiudi sa buccaM allura cumpari, spiegami per filo e per segno tuttu. Vogghiu sapiri ogni particolari
NICULINU: Chinnisà cummari, vista na meravigliosa fanciulla e ristà schiuccatu
CANDILORU: Forsi idda ristò scioccata, du scantu
MARIETTA: Cuntimi, cuntimu tuttu, sugnu chi ricchi aperti
CANDILORU: Si, ricchi nasu e gola, zittiti pensa e fatto tò
MARIETTA: Miscula, a chiudi sa bucca (al marito). Cumpari, parra va chi non resistu
CANDILORU: Ti dissi mi ti fa i fatti tò!
MARIETTA: E cca, i fatti sunnu i me, si c’è na cummari, è me cummari!
CANDILORU: Comu è a tò; è a nostra!
MARIETTA: Zittiti va! Cumpari com’è u fattu? sta cummari c’è e non c’è?
NICULINU: C’è e no c’è, ancora cill’è diri!
CANDILORU: Fici tuttu iddu. A visti e si fici zitu all’istanti, ma idda no sapi.
MARIETTA: Comu? Chi voli diri idda no sapi? Chi ci a cciccaru i genitori, comu si usava navota?
CANDILORU: Ma quali genitori! Iddu a visti, si imbriacò e ristò mbriacu a prima vista
NICULINU: Cummari ristai sciuccatu!
CANDILORU: Tu nascisti sciuccatu
NICULINU: Ma chi nascì cumpari, ristai sciuccatu, era una visione celestiale, una cosa meravigliosa
MARIETTA: (al marito) Tu zittiti! Cumpari mi vo spiegari chi succidiu, non haiu caputi nenti, cu è sa cummari?
CANDILORU: Insomma cumpari era na fimmina bona, non mettu in dubbio, ma non è chi ta sbarruari in casu cuminci di sutta a nchianari!
MARIETTA: Mutu scunchiudutu e volgare!
CANDILORU: O di supa a scinniri o di sutta nchianari, di cacchi latu ava a cuminciari.
MARIETTA: Finiscila scemu, cumpari com’è u fattu?
NICULINU: Vidi cummari, vista na debba carusa, sciacquata e spaparacchiata
MARIETTA: Com’era cumpari sciacquata e papariddata?
NICULINU: No, bedda, sciacquata e spaparacchiata, na fatam na dea anzi chiossà
MARIETTA: E… e… e… e cumpari e cavia di particolari, eni na fimmina comu all’autri
NICULINU: Chi comu all’autri! Eni na cosa (pausa) non sacciu mancu io come è diri, l’ata vidiri!
CANDILORU: Avanti cumpari, esageramu tutti quanti ni piaci na carucsa, io quannu vista a idda (rivolto alla moglie) cusà chi mi passi. Na fotomodella, n’attrici, inveci era… idda.
NICULINU: Cumpari capista na mugghieri chi non ta meritavi, veramenti idda è meghiu di tia
MARIETTA: Chiappiti quistu e torna pu restu (esce la lingua al marito)
CANDILORU: Cumpari, minnifuiu carusu ed è na cosa sbagghiata, chi a da etù non si capisci, ta carusanza unu fui fui e poi si rumpi u coddu
MARIETTA: E io picchi era carusa mi pigghià a tia, si era ora…
CANDILORU: Avanti Marietta si era… u tonna facissi, di a virità
MARIETTA: Io dicu na cosa, quannu una catta na machina ammenu pu un annu ci dugnunu a garanzia, pu maritu garanzia nenti
NICULINU: Cummari va unni to soggira e ciù tonna a rendi, e ci dici chi non ti rinisciu
MARIETTA: Ormai è di secunda manu, chidda non voli chiù
CANDILORU: Tu si, si secunna manu!
NICULINU: Avanti cumpari, ch ivo diri chi si pintutu?
CANDILORU: (abbracciando la moglie) non cumpari non mi pentu, idda è a me bedda spennacchiata e sciaquata
MARIETTA: Comu sugnu io?
CANDILORU: Comu dissi u cumpari
NICULINU: Io dissi bedda sciacquata e spaparacchiata
CANDILORU: È così si tu (riabbracciando la moglie affettuosamente) 
NICULINU: Va beni minnivaiu io, vi salutu
MARIETTA: Ciau cumpari
CANDILORU: Ciau cumpari
(ENTRA LA BAMBINA CHE INCROCIA NICULINU SULLA PORTA)
NICULINU: Ciau cummaredda, tu crisci comu un ciuri
TURA: Ciau cumparazzu, tu inveci si ogni ionnu chiù vecchiu, cecchina na bedda zita e sistemiti
NICULINU: Sugnu supra a bona strada, ciao piccola
TURA: Ciao grande
NICULINU: Si avia vintanni menu ti circava a manu di Tura (al compare)
TURA: Io non ti dava ne mani e ne nenti
CANDILORU: Io non ta dava siruru
TURA: Sta tranquillu chi io no vulia
NICULINU: Va beni va, vado a cercare il mio amore di ragazza, la mia fata. Ciau a tutti, tornerò con lei. Speru prestu
(ESCE NICULINU)
CANDILORU: Si ti voli ancora, e sa trovi
MARIETTA: Non ci dari cuntu a iddu. Complimenti e auguri, ti aspettu con la commare. Veni cà prima di tutti l’autri va beni?
TURA: Chi si fici zitu Niculinu?
CANDILORU: Forsi navi una in trattativa, ma u sapi sulu iddu, per ora
MARIETTA: A manciamu va
TURA: Chi fasci di manciari?
MARIETTA: Trippa chi facioli
TURA: Trippa chi schifu. Io non ni vogghiu!
MARIETTA: Non cuminciari; chisttu no vogghiu, chiddu non mi piaci!
CANDILORU: A mamma avi raggiuni, chi tanna a dari a tia di manciari?
TURA: A nutella e u jogurt
MARIETTA: Tu ci cuppi a zignasti viziusa a sta carusa
CANDILORU: Amuninni (prendendo la figlia in braccio) ora ta manci na picca di trippa
TURA: Io na vogghiu a trippa, non mi piaci!
CANDILORU: Vidi chi a mamma si siddia
(ESCONO TUTTI E TRE DALLA SCENA)

FINE I° ATTO

II° ATTO

Il pomeriggio dello stesso giorno in scena Tura chi gioca con qualche giocattolo, entra il padre Candiloru
CANDILORU: Sempri chi giochi, si ti facissi i cosi di scola!
TURA: Oggi non ni fazzu cosi di scola, è festa e poi mi siddiu
CANDILORU: Cerca mi non ti fa vocciari, to mamma poi sa pigghia cu mia.
MARIETTA: Picchi mi l’è pigghiari cu tia?
CANDILORU: Nenti, nenti, parrava cu Tura
TURA: Qualsiasi cosa chi io fazzu ta pigghi cu papà
MARIETTA: Piffozza idda ti passa tutti, qualsiasi cosa
TURA: A nonna vulia veniri ca, ci vaiu incontru 
(ESCA TURA)
(ENTRA LA NONNA)
NONNA: Ciau a tutti
MARIETTA: Tura ti vinni incontru!
NONNA: U lontru? Chi lontru?
MARIETTA: (sbuffa) Parrici tu cu to mamma
NONNA: SMAMMA, mi dicisti smamma?
MARIETTA: No mamma, non dissi nenti
NONNA: Manna a cadiri i denti? A tia maleducata
MARIETTA: Candiloru pensici tu a chista
NONNA: Chi u dentista? I denti io l’haiu mugghiu di tia!
MARIETTA: U sacciu, u sapia!
NONNA: A paccia mi dicisti a paccia! A sintisti a to mugghieri?
CANDILORU: Mamma non dissi nenti si tu chi non senti
NONNA: Manna cadiri tutti i denti mi dici, picca chi mi cadunu e tu non mi difendi!
CANDILORU: Me mugghieri ti voli beni ASSAI
NONNA: To mugghieri dici chi portu PENI e GUAI?
MARIETTA: MAMMA sugnu stufa chi tu si surda comun a campana
NONNA: Mi dissi befana!
CANDILORU: No mamma ti voli beni e ti rispetta
NONNA: Aspetta chi moru!
MARIETTA: Ma picchi inveci da ‘ntisa non ci mancava a parola!
NONNA: A scalora mugghi a lattuca e cu digeribili
CANDILORU: Basta mamma, ora veni Tura, idda ti capisci
NONNA: Tura potta i pisci!
MARIETTA: U baccalaru
NONNA: Di to soru!
MARIETTA: Allura senti quandu voli
NONNA: Chi pisci porra i SAURI?
CANDILORU: Non porta ne pisci ne canni!
NONNA: A propositu di canni, nta l’ortu sava ncannari a faciola e i pumadoru
CANDILORU: Mamma duminica u fazzu
NONNA: Un mazzu su picca. Cinni voli almenu tri!
CANDILORU: (urla) non parrari chiù ora veni Tura e ti dici tuttu!
NONNA: Me mettiri u luttu? Cu muriu me soru Lia? (piange) povira Lia, tinniisti prima di mia e si chiù carusa, non mi l’avia a fari (piange)
MARIETTA: Non muria a zai Lia
NONNA: A motti savia ricoghiri a mia? Veru è, tuccava a mia
CANDILORU: Non muriu nuddu
NONNA: Muriu Turi u PUDDU
MARIETTA: È vivi du puvirazzu
NONNA: Cadiu du MURAZZU, PIVIRAZZU .
CANDILORU: Non è morto nessuno!
MARIETTA: Unni sinniiu Tura, picchi non veni idda a capisci a volu
NONNA: U velo? Chi velu?
MARIETTA: Chidda da sposa!
CANDILORU: Spiritusa
NONNA: Fascisti bonu chi ci dicisti fitusa
MARIETTA: Fitusa a mia, si mi dicia fitusa to fighiu buscava un tumpuluni
CANDILORU: A cu ciù davi u tumpuluni?
(ENTRA TURA)
TURA: Ca sugnu, ciau nonna (la bacia)
NONNA: Pottimi a casa, ca mi ‘nzuttunu e non sulu to mamma, puru to padri
TURA: (Gli parla piano ma la nonna capisce) Ti vonnu beni tutti i dui e puru assai, ma tu ne senti e pensi mali capisci autri cosi
NONNA: E picchi non sentu, non mi dissuri nenti di mali mancu to mamma?
TURA: No mancu idda
NONNA: (al figlio) scusa me figgi
CANDILORU: Va bene mamma
NONNA: E puru a tia, si non dicisti nenti di mali scusa, se non tava cascari a lingua!
TURA: Andiamo nonna chi è mugghi
(TURA E LA NONNA ESCONO)
MARIETTA: Menu mali chi avemu a Tura
CANDILORU: Senti puru si ci parra pianu, io fazzu voci, mi sgolu e nenti
MARIETTA: E io; cetti voti mi sentunu da posta chi vuci chi fazzu
TURA: (rientra) Rieccomi qua! 
(SUONA IL CAMPANELLO)
CANDILORU: Vidi cu è!
MARIETTA: Ciau cumpari, trasi
CANDILORU: Comu finiu cumpari?
NICULINU: Chi furtuna cumpari, appena niscì di ca a visti, ciao piccola cummaredda!
TURA: Ciao cumparazzo
CANDILORU: Vulivi diri chi cu… cu… (la moglie lo spinge) chi curva chi c’è doca sutta a idda vidisit!
MARIETTA: E chi facisti cumpari?
NICULINU: Mi misi a girari attornu pi mi fari notari, ci passà davanti tanti voti
TURA: A cu ci passavi davanti e darredi?
CANDILORU: A da zita chi avi in trattativa e cu sapi sulu iddu
TURA: E idda ti vaddò?
NICULINU: Mancu na vota, pari chi era trasparenti, invisibili
MARIETTA: Un beddu carusu comu a tia; e chi era orba?
CANDILORU: Picchì iddu è un beddu carusu?
MARIETTA: Certu! Abbastanza!
CANDILORU: Miscula! Si iddu è beddu, io chi sugnu oru culatu?
MARIETTA: Cu tu! Si na cosa splendida!
TURA: U papà è meraviglioso, cacchi vota, non sempre però
MARIETTA: U vidi chi puru Tura mi duna raggiuni
CANDILORU: Cu dispezza compra, non pi nenti ni pigghiò di mia
MARIETTA: A vo sapiri a virità? Io mi pigghià a tia picchì non ci capia assai da vita allora
NICULINU: Beccati chista cumpari
CANDILORU: Picchì ora, di capisci da vita tu? Na caputu mai nenti…
MARIETTA: Parroi u laureatu da petra pumici
NICULINU: Finitila avanati, si tutti i coppi fussunu comu a vuatri, fussi troppo bonu; ni canusciu io chi si mazziunu a corpa da matina a sira! Ma turnandu a mia, vi stava dicennu da me carusa, io ci passiava…
MARIETTA: E idda cumpari?
NICULINU: Nenti, io dicu si ci cuntrava un cani randagiu u vaddava, non mi vadò propria
CANDILORU: E tu chi facisti?
NICULINU: Ci dissi “mi scusi signoria che ora è?” (pausa) e idda, senza vaddari u riloggiu dissi “le 11:50”
MARIETTA: E tu chi ci dicisti?
NICULINU: Ma signorina se non ha nemmeno guardato l’orologio e lei disse “per forza tutti i maschi avete l’orologio fermo oggi, ogni secondo, che ora è!” 
MARIETTA: Avi raggiuni, non naviti fantasia a magiorpparti di pigghiari discursu; che ore è! Bella giornata signorina. Ma pinzati cacchi cosa di novu (rivolta al marito) iddu si cavia fantasia!
NICULINU: Picchì chi di dissi?
MARIETTA: Sinni vinni allatu e mi dissi “c’è dumannari a to mamma comu fici mi ti faci cossì bedda”
NICULINU: Mi… cumpari!
MARIETTA: Cu da battuta scema mi colpiu poi da cosa nasco cosa e semu ca
TURA: Da cosa a cosa, nascì io
NICULINU: Si eri chiù randi cu tia mi faci zitu, tu quannu si ranni i fa strammari l’omini, sugnu sicuru
TURA: Io a tia se era ranni non ti vulia
NICULINU: Tu non ma vaddari ora, ma quannu hai un vistiteddu, beddu sistimatu… 
TURA: Ti po’ vestiri come vò, bruttu si e bruttu resti
CANDILORU: Tura o cumpari non ci ha diri sti cosi, va beni chi ha ragiuni ma…
MARIETTA: Finitila va, cumpari lestimi di cuntari du fattu di idda, a propositu comi si chima? Ci dumandasti?
NICULINU: Lassamu peddiri, i nostri genitori e tutti chiddi si so tempi aviunu a mania di ni mettiri i nomi di nonni, u sa comu si chiama? Nofria! Accussì bedda cu du nomi
CANDILORU: Chi nomi è Nofria? Mi sentu mali… NOFRIA 
NICULINU: Tu picchì parri a da carusa ci mittisti Tura!
MARIETTA: Io ci l’avia dittu, mittemuci un nomi modernu, e iddu “me mamma s’offendi si non ci mettu comu a idda”
CANDILORU: Si sicuru non è chi ti sbaghi! Si chiama Nofria!
NICULINU: E non c’è modu di fari cacchi diminutivu, comu a chiamu NO oppure FRIA.
MARIETTA: Ci sunni tanti modi cumpari, a chiami TESORO, GIOIA, CARA, ZUCCURU
CANDILORU: Ma dimmi non ti dissi chi magari è ‘mpignata, un zitu, un maritu, un amanti
NICULINU: Cu du zuccuru, è liberissima
TURA: Gioia, zuccuru, Sali, vai unni a nonna io va, ciau cumpari
NICULINU: Ciau cummaredda, ta fa sempri unni to nonna tu
TURA: E si non a cercu io chissi pari chi a cercunu, puvirazza è sempri sula
MARIETTA: Non è veru io a cercu sempre, iddu non ci va quasi mai
CANDILORU: Io puru a cercu, certu non staiu sempri da chi c’è fari!
TURA: Ah sempri; avi almenu tri simani chi non va unni a nonna e idda maschina avissi bisognu chiù di affettu e cumpagnia chi di autru
CANDILORU: Ci si sempri tu da!
TURA: Io ci vogghiu beni a nonna e a tutti i vicchiareddi du paisi
MARIETTA: Chistu è veru, sta carusa è u gioiellu di vecchiareddi du paisi, è amica di tutti, cu so nonna sa fannu sempri in giru si passiunu a vicenda
NICULINU: Ci vonnu carusi comma a idda chi amano i vecchi, ormai sunnu sempri suli e sempri chiù emarginati e abbandonati
TURA: (gli butta le braccia al collo) bonu cumpari, si un tesoro, vuatri ranni pari chi vu scurdati chi a vicchiaia è un preblema pi tutti
MARIETTA: Me figghia cetti voti mi lassa senza paroli
TURA: E statti muta! Ciau cumpari, io vaiu
NICULINU: Ciau cummaredda
MARIETTA: Allura cumpari cunta comu finiu cu Nofria
CANDILORU: Si, si cunta comu finiu, descrivinnilla è importanti
MARIETTA: E zittiti fallu parrari
NICULINU: Mi dissi addamanera e sinni stava iennu
CANDILORU: E tu chi facisti?
NICULINU: Ci dissi fermati, io ti amo, ti adoro
MARIETTA: Accussì di punti e in biancu?
NICULINU: Di puntu in russu non in biancu, avia esseri russu, mi bruciava puru a faccia
CANDILORU: E idda chi fici? Chi ti dissi? È libera? Sicuri si?
NICULINU: Mi vaddò seria emi dissi “lei è pazzo” io ci dissi “sugnu pazzo di tia, mi hai stregato, ammaliato”
MARIETTA: E idda cumpari chi fici?
NICULINU: Idda mi dissi “ma fai con tutte così?” io ci dissi “no, è la prima volta che mi succede, dimmi come ti chiami”
CANDILORU: E ti dissi chi chiamava Nofria e com’è bionda, bruna
NICULINU: Io ci dissi “è un nomi inventatu?” idda dissi “fussi veru”, mi chiamu cussì veramenti”
MARIETTA: E allura comu finiu?
NICULINU: Io ci dissi “piaciri Niculinu” idda mi dissi “ammenu tu si masculu, macari chi ha su nomi”
CANDILORU: E poi cumpari, sa Nofria dunnè? Chi faci? Di chi si occuppa? Cusà io a canusciu, parra
NICULINU: Ni ficiumu na risata e io ci dissi “cettu chi avemu du nomi!” idda mi dissi “cettu chi ha na manera, pi fimmari i fimmini”
MARIETTA: E tu chi facisti?
NICULINU: Ci dissi “va beni, u me modu è sbaghiatu, però ormai ni canuscemu, vo nesciri cu mia stasira?”
CANDILORU: Ti dissi no, veru?
NICULINU: Idda mi dissi no, io ci dissi “mi avrai sulla coscienza, io mi sparo”
MARIETTA: E idda ti dissi “a mia chi m’interessa”
NICULINU: No, mi dissi “ma certu che sei un bel tipo, va beni, non ti voglio sulla coscienza, va bene stasera alle otto alla Villa Cavour”
CANDILORU: Cumpari chissu eni impossibili
MARIETTA: Sempri a canuscisti, ma non curriri è capaci chi ti dissi ni videmu stasira pi ti livari davanti
NICULINU: A mia! Non po’ essiri
CANDILORU: Marietta po’ aviri ragiuni, i fimmini fannu puru chissà e autru; su picca fausi, false siete (rivolto alla moglie)
MARIETTA: Noi, non siamo fausi, comu di tu, i fimmini semu sulu chiù furbi di vuatri uomini
NICULINU: Non curremu chi paroli rossi cummari, dicemu chi semu supra o stissu livellu
CANDILORU: Ma quali livellu cumpari, i fimmini ponnu fari sulu i fimmini… fausi
MARIETTA: Cavissumu a fari i masculu, secunnu u to ciriveddu di pollu
CANDILORU: Tu pollu a mia non mi l’ha diri chiù, capemmu! Se non ti pigghiu a cauci 
MARIETTA: Va bene tesoro, ti dirò porco! Va meglio di pollo?
CANDILORU: Oh! Jaddina spinnata zitta
NICULINU: Finitila carusi non è u casu chi vi faciti sti belli complimenti, si parrava da me zita
CANDILORU: Non ti spittari miraculi, sarà bona, ma i fimmini hannu tutti a stissa testa chi frisca, e chissa meghiu di l’autri tu dicu io!
NICULINU: Io non facissi di tutta l’erba un fascu, c’è donna e donna; a me è meravigliosa, ora ca can uscì non mi scappa chiù!
MARIETTA: E va bene ca canuscisti ma non curriri è capici chi ti dissi ni videmu stasira quantu tinni ivi e poi non veni
CANDILORU: Tutto po’ essiri puru chissà anzi è sicuru, io sugnu sicuru
NICULINU: Minnivaiu, è iri unni u barberi ceccu mi mi fazzu beddu e speriamu chi vi sbagghiati
CANDILORU: Ciau e fanni sapiri cacchi cosa. Chiama, telefona, telefona
MARIETTA: Cettu cumpari e auguri
NICULINU: Grazie cummari ci vonnu l’auguri, ciau
(ESCE NICULINU)
CANDILORU: Chista l’ama vidiri comu finisci
(ENTRA TURA)
TURA: Mamma, papà curriti a nonna ci vinni a trumbetta
MARIETTA: Chi è su fattu?
TURA: Quannu arrivai, unni a nonna c’era a signura Livia, e mi dissi “curri a casa a chiamri i to genitori, to nonna avi a trumbetta”
CANDILORU: Ti dissi avi a trumbetta?
TURA: U trumbuni, a trumbetta, non capì cacchi cosa di dissi
MARIETTA: Ma non capisci nenti, a trombosi
TURA: Si chissa, chissa
MARIETTA: Prestu Candiloru curremu.
(ESCONO TUTTI E TRE DALLA SCENA)

FINE II° ATTO

III° ATTO

Circa 10 giorni dopo, in scena Marietta che pulisce, entra la figlia Tura

TURA: Ciau mamma vaiu unni a nonna io
MARIETTA: Va beni, però na fari siddiari chi ancora non sa ripigghiatu du indigestu chi ci vinni l’autru ionnu
TURA: E chidda dicia chi avia a trombosi
MARIETTA: A trombosi a idda ci avia a veniri, mi fici sautari u cori
CANDILORU: Ciau a tutti!
MARIETTA: Ciao caro (pausa) ma dimmi na cosa Candiloru, comu finiu du fattu di Niculinu, l’ha vistu?
CANDILORU: Veramenti no, avi 10 ionna, di quannu vinni ca chi no vidu
MARIETTA: E non l’ha circatu?
CANDILORU: Iddu non ci ha vinutu… ma l’aiu circatu e non sulu a iddu
MARIETTA: Putevi iri tu da!
CANDILORU: Ah! Io l’è ciccari, iddu chi fici a potta sa scuddò? E sacciu picchi!
MARIETTA: Po essiri chi na pututu veniri!
CANDILORU: È stranu però, generalmenti veni, almeno vinia, na vota a simana, anchi si vinia pi vidiri a tia
MARIETTA: E se fosse! Sugnu mugghiu di tia pi iddu
CANDILORU: Non è chi tu fa a cornici cu cumpari?
MARIETTA: Chi eri scemu u sapira1 ma chi si puru cretinu e peggiri ogni iornu, ancora non l’avia caputu
CANDILORU: E chinnisacciu, tutto po’ essiri, non si tu chi u vanti sempri e dici chi è un beddu carusu?
MARIETTA: E con ciò, chi voli diri, penso che è un bel ragazzo, ma questo non vuol dire che penso di tradirti, ne con lui, ne con altri.
CANDILORU: (cerca di abbracciarla) lo so tesoro, che ami solo me
MARIETTA: Leviti di ca scemu (si scansa)
CANDILORU: Non fari a ‘ncazzata, schirzava
MARIETTA: Tu certi voti non sa, chiddu chi dici, apri a bucci e spari fissarii
CANDILORU: Cu tia non si po’ schirzari, non capisci mai quannu schezu e quannu fazzu u seriu
MARIETTA: Picchì tu seiu non fa mai, e parrannu di certi cosi, non l’hai cercatu a Niculinu, non è che malutu?
CANDILORU: Bo! A simana passata no truvà ne a casa ne a travaghiari, si pigghiò 10 iorna di feri, e io sugnu supra i spini
(SUONA IL CAMPANELLO)
TURA: Vaiu io a vidiri cu è
(ENTRA NICULINU TENENDO PER MANO UNA BELLA RAGAZZA – CANDILORU RESTA A BOCCA APERTA – CANDILORU CAMBIA ESPRESSIONE, QUASI SVIENE)
NICULINU: Ciau bellissima (alla bambina dandole un bacio) ti presento la mia dolce metà
TURA: Ciao
NOFRIA: Ciao signorinella (e guarda Candiloru)
NICULINU: Me cumpari e me cummari, a me zita
CANDILORU: Sugnu scioccatu cumpari (stringe la mano) ciao Nofria, pinzava chi me cumpari esagerava inveci dissi picca, sei splendisa, ristai chiù scioccatu di me cumpari
NOFRIA: Grazie, (rivolta a Candiloru) a mia di vuatri iavi di quannu mi canusci chimi parra ma a vuatri di mi vi parrò?
MARIETTA: Chi ni sa chissà quannu ti visti a prima vota, si misi a dari i numiri.
CANDILORU: Ammenu erunu numiri boni, ni gicaumu a lottu, chi numira!
TURA: Io unni a nonna mi ni vaiu, ciau a tutti
MARIETTA: Camina Nofria, ti fazzu vidiri a casa
(LE DUE DONNE ESCONO)
CANDILORU: Cumpari (lo abbraccia) complimenti! Critinu chidda è a me amanti
NICULINU: Sugnu sciuccatu!
CANDILORU: Cretinu e propriu idda, e da zoccula, fici finta di nenti!
(NICULINU SI SIEDE SCONSOLATO IN SILENZIO)
CANDILORU: U sacciu è un bruttu coppu puru pi mia, comu siti cumminati?
NICULINU: Mi fuiu, semu fuiuti di na simana
CANDILORU: E ora chi vo fari, idda faci findi nenti tu non sa nenti
NICULINU: Comu non cassiu nenti, magari non sapia nenti
CANDILORU: Insomma cumpari ti passi u tempu na picca poi a lassi
NICULINU: Ma chi lassi, io l’amo!
CANDILORU: Ma e na zoccula, capeva che io ero maritato e ci stava e prima di lassarimi, passò a tia
NICULINU: Tutti putemu sbaghiari, magari ora chi canusciu a mia cancia, diventa seria
CANDILORU: Seria chidda, non cancia, na vidi comu fici finta di nenti!
NICULINU: E chi facia, dicia u canusciu a to compari, e puru u me amanti, davanti a to mugghieri
CANDILORU: Chistu è veru, me mugghieri mi rumpissi a testa
NICULINU: Io sugnu confusu, anzi chiù schiuccatu di prima, ma a Nofria non ci rinunciu
CANDILORU: Chi vo fari fammi capiri
NICULINU: Ci dugnu na possibilità, magari mi spiega, magari era pronta mi ti lassava e spittata a persona giusta
CANDILORU: U curnutu!
NICULINU: Chi curnutu? Chi di?
CANDILORU: Pa tipa chi è poi ti fa i corna magari cu mia
NICULINU: E chi tu non vo rinunciari a to amanti
CANDILORU: Io ti voghiu mettiri in guardia
NICULINU: Tu si dilusu!
CANDILORU: Certu puru, ma io u dicu pi tia, sacciu di chi parru
NICULINU: Pi navota chi truvà na fimmina comu a vulia, è na malafimmina
CANDILORU: (canta) femmina, chidda è na malafemmina…
NICULINU: Mutu cumpari non cantari, ci manchi tu chi canti! Io sugnu sciuccatu
CANDILORU: Picchì io no! Sugnu chiù scioccatu di tia
(ENTRANO LE DUE DONNE)
NOFRIA: Aviti na bella casa e chi belli mobili
MARIETTA: Ora ti fazzu vidiri i fotografii di quannu ni maritammu
NICULINU: Si puru io mi tonna a vaddu
CANDILORU: io almenu mi taliu com’era prima chi idda mi ridducia cosi
MARIETTA: Per favore non dire fesserie
(MARIETTA PRENDE L’ALBUM E LO SFOGLIA. NOFRIA CHINA CON I GOMITI SUL TAVOLO ACCANTO A MARIETTA, NICULINU DALL’ALTRO LATO. CANDILORU STA INVECE SEDUTO ACCANTO A NOFRIA. LA GUARDA DA VICINO E CON LA MANO DESTRA, FACENDO SALTELLARE LE DITA CERCA DI TOCCARE IL CORPO DI NOFRIA, MENTRE CON LA SINISTRA TRATTIENE LA DESTRA MA QUASI SUBITO CI PROVA, RIPETE COSI’ LA SCENA, INTANTO MARIETTA ILLUSTRA LE FOTO DICENDO QUALCOSA A PIACERE CHE SPIEGHI I LUOGHI E LE PERSONE FOTOGRAFATE)
(NOFRIA FA SEGNO A CANDILORU DI TACERE)
MARIETTA: Chista a ficiumu o Tinduru, chista a Marinellu, chista supra da machina…
(CANDILORU DA UNO SCHIAFFO CON LA SINISTRA ALLA SUA MANO DESTRA, CHE CERCA DI TOCCARE CIO’ CHE NON DOVREBBE TOCCARE, NOFRIA SENTE IL RUMORE E…)
NOFRIA: Chi c’è Candiloru, non sini cuntentu di conoscermi
CANDILORU: E comu no, sugnu felici, me cumpari fici un’affari
(MARIETTA RIPONE L’ALBUM)
NOFRIA: Belli fotografii, piddaveru Candiloru
MARIETTA: Candiloru va catta cacchi cosa, manciunu ca oggi u cumpari cu Nofria
CANDILORU: Che cattari carni?
MARIETTA: Puru piscistoccu su trovi!
NICULINU: Marari u baccalaru, cumpari
CANDILORU: Mugghiu u piscistoccu, cumpari…
MARIETTA: Facitivilli nautri du complimenti, va moviti
CANDILORU: Camina cu mia cumpari, non si sa mai mi peddu!
NOFRIA: Si Niculinu, io ci iutu a cummari a priparari
MARIETTA: U sa chi fa Candiloru? Catta a carni, fazzu du involtini e na picca di purè, chi di Nofria?
NOFRIA: Pi mia va beni, io manciu tutti cosi e puru Niculinu non è viziusu. Ma andiamo io e Niculinu
CANDILORU: No, andiamo io e mio compare. Andiamo
(CANDILORU E NICULINU ESCONO DI SCENA)
MARIETTA: Io mi divertu a cucinari e na cosa chi mi piaci!
NOFRIA: Io mi siddiu e non haiu mai zignatu, a me casa facia tutti cose me mamma
MARIETTA: E tu non sa fari nenti?
NOFRIA: Quasi nenti di cosi di manciari
MARIETTA: E chi cià fattu manciari a Niculinu?
NOFRIA: Amu statu in giru, amu manciatu nte ristoranti, oggi turnammu
MARIETTA: E ora non è chi putiti manciari sempri e ristoranti
NOFRIA: Fussi troppu bellu, ma i ristoranti custunu
MARIETTA: E poi a lungu andari io sugnu cunvinta chi unu si ruvina u stomucu manciannu sempri fora
NOFRIA: No chistu no, ma unu si rivuni a sacchetta, ci voli na banca
MARIETTA: E dimmi cummari, comu ti trovi cu Niculinu?
NOFRIA: In che sensu cummari?
MARIETTA: Avanti capisti. Com’eni?
NOFRIA: Un beddu carusu
MARIETTA: U vidu puru io, chi è un beddu carusu, io vulia diri com’è u restu!
NOFRIA: Ah! Tu dicevi di caratteri! Bonu
MARIETTA: Non fari tinta chi non capisci, io diveca nta du sensu
NOFRIA: Cummari ancora semu all’iniziu e vaci forti, nt asti ottu iorna avi fattu sempri na vita para; ni azzamu e ni cuccamu, manciamu pani e amuri
MARIETTA: L’amuri non basta cummari, dopu na picca di anni passa in secondo piano. Nzigniti a fare ammanciari chi è importanti, i masculi si pigghiunu puru pa gola, spatti chi pa cravatta
NOFRIA: U sa chi fazzu, vegnu spissu ca e tu mi nzigni!
MARIETTA: Con piacere commare, ma ora ti po arranciari. All’iniziu non ci fa casu
NOFRIA: Ci sunnu quasi tutti cosi confezionati e in scatola, di fami non muremu
MARIETTA: E Niculinu è daccordu? Nzignatu cu so mamma, u sa me cummari, a mamma di Niculinu è brava in culinaria!
(ENTRA TURA)
TURA: Cu è chissà cu culu all’aria?
MARIETTA: Cu ta nzignò chissa? Sicuramenti du scustumatu di to patri
TURA: Com’è u papà senza costumi?
NOFRIA: Scustumatu voli diri chi è malu parratu, ineducatu
MARIETTA: Ti pari chi idda no sapi. Su i battuti scunchiuduti di so patri e idda si nzigna
TURA: Io schizzava, iavi raggiuni u papà chi dici chi cetto voti si avvilenti
MARIETTA: Comu sugno io?
TURA: Cu tia non si po’ mai diri na battuta
NOFRIA: U scherzu è na cosa chi piaci veramenti
MARIETTA: Pi na picca, idda e so patri quannu si mettunu cu du spiritu di patata, fanni veniri i nervi
TURA: Io mi ni tornu unna a nonna, ammenu cu idda ni capemu, ciau a tutti
(TURA ESCE)
MARIETTA: Chidda cu me soggira eni a postu, stassuru sempri assemi, e chi su affiatati si capisciunu a volu
NOFRIA: Veramenti io haiu sintuttu diri chi dopu na cetta età i vecchi ritornunu carusi
(RIENTRANO CANDILORU E NICULINU)
MARIETTA: (li guarda) non purtasti nenti?
CANDILORU: No, Niculinu e Nofria non restunu, sinnanna iri di cursa
MARIETTA: (a Nofria) Chi succeddi? Picchì vannata iri?
NOFRIA: (a Candiloru) Cumpari picchì nama iri? Chi succidiu?
NICULINU: U sa picchì, andiamo!
MARIETTA: Chi è sa storia Candiloru?
CANDILORU: Chi è, chiè è, chi u cumpari si ricurdoi na cosa.
MARIETTA: Chi cosa cumpari?
NICULINU: Nofria avia nautru appuntamentu, cioè noi avevamo…
NOFRIA: Non avevamo nulla, tu non ti putivi stari mutu (a Candiloru)
MARIETTA: Tu, chi centri tu?
CANDILORU: Io nenti!
NICULINU: Iddu nenti… io capi, seppi certi cosi (prende Nofria col braccio) noi andiamo, parliamo, e poi…
MARIETTA: E poi turnati ca!
NICULINU: Poi tornu, certu cummari
MARIETTA: Comu torni, turnati!
CANDILORU: Certu quandu ponnu turnari
NOFRIA: A no; fammi capiri meghiu Niculinu, chi intezioni ha?
NICULINU: Io mi vulissi ripighiari du scioccu chi pruvà! E du scioccu chi sugnu! Devo riflettere, valutare alcune cose e parlare con te. Ancora non ni canuscemu boni
NOFRIA: Ta cantasti veru? (a Candiloru)
MARIETTA: Chi cantasti (al marito) di chi parra?
CANDILORU: No sacciu (gli fa cenno di zittirsi) io non sacciu cantari, sugnu stunatu
NOFRIA: Ha io me zittiri, tu parrasti però, e puru assai
NICULINU: Nofria amuninni dai a casa parramu
NOFRIA: Picchì tu mi potta a casa o mi vo scaricari
NICULINU: Ma chi dici
NOFRIA: A virità dicu e cià dicu puru a idda
CANDILORU: A idda non ha nenti chi ci diri
NICULINU: Certu, me cummari chi centra!
NOFRIA: Sai cummari io avia un amanti
MARIETTA: Nautru zitu, prima di Niculinu, vo diri; è normali si bedda!
NICULINU: Lassa peddiri non è u casu
CANDILORU: Certu, chi c’interessa a me mugghieri!
MARIETTA: Ma stativi muti tutti i dui! Parra Nofria, parrami di u zuti chi avevi prima
NOFRIA: Io avia un amanti
MARIETTA: Nautru zitu en Ex va!
NOFRIA: U zitu, un ex è quannu non c’è matrimoni unto mezzu
MARIETTA: Tu eri maritata
NOFRIA: IDDU!
MARIETTA: Niculinu eri maritatu?
NICULINU: Chi centru io?
MARIETTA: Non capì chiù nenti
NOFRIA: U me amanti era maritatu
MARIETTA: Ora capì e u to amanti maritatu ciù dissi a Niculinu pi gilusia
NOFRIA: Pi gilusia, pi babbaria, pi amicizia, non si sapi
MARIETTA: E su cretinu non si putia stari mutu!
NOFRIA: Magari io col tempo ci spiegava a Niculinu chi era na storia finita, del passato, senza fari nomi o presentazioni, e magari putia esseri felici
MARIETTA: I masculi cetti voti sunnu insensibili io u vulissi canusciri a su cretinu ca lingua longa
CANDILORU: (spaventato fa gesti a Nofria)
NOFRIA: E tu u canusci bonu, troppu bonu
MARIETTA: U canusciu? E cu po’ essiri…
NOFRIA: To maritu!
MARIETTA: Me… me… (al marito) Candiloru, mi sentu mancari
(NICULINO E NOFRIA LA SOCCORRONO)
NOFRIA: Cummari, cummari, coraggio
MARIETTA: (caccia un urlo) non mi tuccari zoccula (la spinge via). (al marito) a tia ti mazzu!
CANDILORU SCAPPA VIA INSEGUITO ALLA MOGLIE, DA NICULINU E DA NOFRIA.

FINE