I tri frati

monologo di Nunzio Cocivera
ncocivera@tiscali.it

I tri Frati: na storia chi cuntava me nonnu, no sacciu cu cia dissi ne sa nvintò iddu.
Tri frati patteru pi caccia, dui orbi e unu non videva, cu tri fucili, dui senza riddi e unu senza canni, batteru un pezzu i mari e mazzaru tri cunigghia, dei quali unu no vistiru e l’autri sinnieru.
U frati ciù picciulu chi non era u chiu ranni giura chi visti un cunighiu chi curria chiu fotti di un lepri inseguitu di un piscicani.
Patteru pa casa in fila indiana, pi strata ci batteru a na casa senza porta e senza cuverta, ci rispunniu cu non c’era e ci dissi: 
- “chi vuliti?” 
- “Ni sevvi na pignata pi ni manciari i cunigghia chi non vistimu.” 
Cu non c’era ci dissi: 
- “dà cinne dui una spunnata e l’autra senza funnu, quali vuliti vi pigghiati!”
U frati chiù ranni dissi:
- “chinnama a fari cu chidda a spunnata, pigghiamuni chidda senza funnu.”
Si pighiaru du cuteddi senza denti, tri fucchetti senza corna e ipiatti sena funnu.
Si incheru un cufinu di vinu e un panaru di acqua, si misiru o friscu sutta un pedi di pitrusinu, pigghiaru un mazzu di rami nto boscu di menta e si rusteru cu focu chi non c’era i cunigghia chi non vistunu. 
Manciaru e bippinu senza mi ni vistunu, poi patteru pa casa.
Mentre passavanu supra na saia cu l’acqua, u frati chiù picciulu, chi non era u chiù ranni, ci sciddicò u pedi darrerisi nfucoi na iamma fino o ginocchiu; curreru camminannu unni u dutturi e no truvaru; ciccaru o medicu era ncampagna, ieru da e truvaru u medicu chi zappava e u ditturu chi rimunnava e ci dissiru:
- “Nostru frati si nfucoi na iamma fino o ginocchiu”
U medicu u vaddò e u dutturu u visitò:
- “Non è gravi”, si campa non mori, si non mori campa !
ci dissi
“ciata mettiri sonu di campani e rumuri di carrozza, pistati assemi nto murtaru di vitru, tri voti o ionnu e si campa non mori, si non mori campa.”
- “Grazi dutturi”
- “Prego”, ci dissi u medicu. 
- “Vinni putiti iri, mittitivi i coppuli”, ci dissi u medicu
- “Coppulu nonnavemu!”
- “Quannu vi cattati vi mittiti!”, ci dissi u dutturi.