logo.gif (1847 byte)

U zitu marucchinu

COMMEDIA COMICA IN DUE ATTI
di Nunzio Cocivera

PERSONAGGI:
1. BENITO BRANDELLI capo famiglia sui 45-50 anni
2. MARIA GRASSI moglie sui 45-50 anni
3. CARMELINA BRANDELLI figlia sui 17-20 anni
4. ROTONDA BRANDELLI figlia sui 20-21 anni
5. PIETRO BRANDELLI figlio sui 25-28 anni
6. ORAZIO CENCI marocchino sui 23-25 ann
7. DONNA SARA vicina di casa sui 45-50 anni

 

Casa piena di tappeti quadri oggetti che denotano la presenza di un marocchino 

I° ATTO

Si alza il sipario, entra in scena Carmelina e va a prendere dei libri; quasi subito entra in scena la sorella Rotonda, in vestaglia con la tazza del caffè in mano.

CARMELINA: Io' è nesciri, c'è puttari sti libri a na me cumpagna chi mi pristoi aieri. 

ROTONDA: Certu, tu na vota a studiari, na vota va a scola, na vota unni i to cumpagni, si sempri alla larga di travaghi: e fari tutti i cosi io'. 
CARMELINA: Tu no sa quantu ti 'npegna u studiu picchì non studiasti;
Io devo diventore dottore come lo zio!
ROTONDA: Io sacciu chi, ca scusa di studiari, tu subbizza non ni fa mai: io te fari puru chiddi i to pessonali. Poi u ziu è duttori Piddaveru tu studi leggi! Po divintari avvucatu.
CARMELINA: Oh! Io mè laureari e ci voli impegnu, impegnu; e poi ogni laureatu è Dottore!
ROTONDA: Io sacciu chi te lavari puru i to robbi, tu ti vesti i gazzusa e nesci e io te fari a cammarera; e pi mia u dutturi è sulu u medicu.
CARMELINA: Si hia cacchi lamintela diccilla a mamma o puru o papà.

CARMELINA ESCE, RESTA IN SCENA ROTONDA, CHE PASSEGGIA. ENTRA LA MADRE MARIA. 

MARIA: Rotonda ancora in vestaglia sii? Moviti che è taddu, moviti! 
ROTONDA: (facendo dei movimenti) Va bene così, o me moviri meghiu? 
MARIA: Sì sempri a solita si: ti iazzi e deci e sta urati sani ca vestaglia, a vestiti! 
ROTONDA: Non mi vestu, chi vò? 
MARIA: Vulissi na fighia chi mi aiutassi e mi capissi, cu sta festa staiu niscennu pazza, è fari tutti i cosi io. 
ROTONDA: Tu si chi ci vo fari a festa a to maritu! 
MARIA: Io a festa ta facissi a tia, si a me ruvina, non vo fari mai nenti o, si fa cacchi cosa, si tutta lamenteli e si sempri nfunciata e murmurii. 
ROTONDA: Mamma io non murmuriu ma u fattu è chistu: idda primu non ci fa fari nenti, secondu ci passi tutti e terzu ci catti i meghiu robbi e i meghiu scarpi
MARIA: Scuta Rotonda, to soru va all'università ava fari figura, non po iri comu na piddirina e tu u sa quantu pighia to patri: non putemu fari miraculi, tu a circari di capiri e si c'è na cosa di fari pigghi e a fa. 
ROTONDA: Certu, Rotonda fa chistu, Rotonda fa chiddu, Rotonda va 'dda.. ueh! E chi sugnu a sguattira di tutti io?! Mentri a to fighia Carmilinanon ci dici mai nenti, idda è a regina di sta casa. 
MARIA: Idda ava studiari, sava laureari, tu non vulisti studiari, travaghia ora. 
ROTONDA: Certu io è travaghiari, puru u nomi mi mittisti appropriatu: Rotonda, rudduliu comu na palla diccà e di 'ddà, travaghiannu. 
MARIA: Ouh! Ouh! Basta ah! Basta, non mi fari 'ncavulari, lestiti, lestiti, chi è quasi menzionuu e non mi fari 'ncavulari ah! 
ROTONDA: Tu avisti a nasciri 'ncavulata. 
BENITO: Chissu è veru to mamma ha statu sempri 'ncavulata, nasciu nte cavuli. 
MARIA: E tu te brocculi. 
BENITO: Te brocculi tu mi mittisti, si na… 
MARIA: (minacciosa) Chi sugnu? 
BENITO: Zuccuru e meli, anzi no: un dolcificanti, mi rendi la vita dolce. 
MARIA: Piddaveru u dì? 
BENITO: Cettu, veni fra li me brazza chi ti strinciu con amuri. SI ABBRACCIANO. 
MARIA: Cetti voti si chiù bonu da panna. 
ROTONDA: Cu tutti si cosi duci putiti iammari na pasticceria. 
BENITO: A vestiti, curri, chi mi pari na malata cu sa vestaglia. 
MARIA: Avi na matinata chi ciù dicu. 
BENITO: Fozza Rotonda a vestiti. 
ROTONDA: Rotonda, Rotonda, uffa! Ma picchì mi chiamastu Rotonda? 
BENITO: Picchì to nonna si chiamava Rotonda. 
MARIA: Ma appiddaveru, picchì to mamma si chiamava Rotonda? Ora chi ci pensu non l'hai saputo mai. 
BENITO: Quannu nasciu me mamma, me nonna avia già nove fighi e avia cuntintatu a tutti i parenti cu tutti i nonni; allura pinsò a chista c'è mettiri un bellu nomi. 
ROTONDA: E secundu tia Rotonda è un bellu nomi? 
MARIA: 'nta stu casu avi ragiuni. 
ROTONDA: Grazii mamma. 
MARIA: Non c'è di che. 
BENITO: A finistu, mi faciti lestiri di parrari (entrambe fannpo cenno di sì). Beni, allura, vi stava dicennu chi me nonna ci dissi a me nonnu "ci mittemu un bellu nomi" l'avia liggiutu nto calendario e ci piaciu. 
MARIA: Nto calendariu, c'era un calendariu addi tempi. 
BENITO: Certo chi c'era. 
ROTONDA: E to nonna sapia leggiri. 
BENITO: Sì e puru bona, picchì si vulia fari monica: quannera signurina stesi nto cunventu cacchi due anni. 
MARIA: E poi ci ripinsò. Comu mai? 
BENITO: Da c'era me nonnu chi faceva u giardineri e na sira sa fuiu; sinni scapparu assemi du cunventu. 
MARIA: Mizzica avii na nonna monaca. 
BENITO: Quasi monaca, dunqui liggiu 'nto calindariu ROSAMUNDA e ci piaciu. 
MARIA: Comu, comu? 
ROTONDA: Rosamunda (fa una smorfia), sempri era megghiu di Rotonda. 
MARIA: Ma allura picchì si chiamava Rotonda? 
BENITO: Si chiuditi sta buccazza tutti i dui e mi faciti finiri vu dicu io. Allura, me nonna chiamò a me nonnu e ci dissi "Va o municipiu e dichiara a tò fighia, ci mittemu Rosamunda, capisti?" 
MARIA: Ma allura picchì si chiamava Rotonda? 
BENITO: Camurria! Ti sta mutu chi tu dicu. 
MARIA: E va beni non parru chiù. 
BENITO: Allura me nonnu partiu e pi strada ripitia "Rosamunda, Rosamunda" pi non su scurdari. "Bongiornu Pippinu; ciao Nicola; signora Rosa baciamu i mani; bongiornu cumpari Turi." Mentri camminava, cuntrava l'amici, salutava.. e saluta a chistu, e saluta a chiddu, cominciò a sbaghiari e dicìa "Rosamunnata, Rosamunnata, Rosamunnata.." 
ROTONDA: Comu Rosamunna
MARIA si vidi chi a munnò.
BENITO: Poi cominciò a diri Rutunna, rutunna e o municipiu ci dissi Rutunna, In italiano Rotonda.

ENTRA IL FIGLIO PIETRO, CANTANDO.

PIETRO: Una rotonda sul mare, eni a rotonda i me soru, rotonda di qua, rotonda di là, tatatà tatatà (Mima con movimenti)
ROTONDA (urlando) Puru a tia è sentiri, finiscila! 
PIETRO: Chi c'è me soru, taiu sfuttu sempri e non m'ha dittu nenti. 
ROTONDA: Ora l'haiu chianati. 
PIETRO: Unni o terzu pianu? 
ROTONDA: Chiù supra. E oggi cuminciammu di matina!
MARIA: E tu (al figlio; lo mima anche lei )arrivi cu su tatatà !
Tatatà, pi ci cumannari na torta ci volia tantu? 
PIETRO: Ci spiegà comu a vuliumu e piddì tempu. 
BENITO: Cu da cassera che c'è 'ddà vali a pena di peddiri tempu: io u piddissi puru na picca. 
MARIA: Chi fa tu??! 
BENITO: Ma tu l'ha vaddata a chidda? 
MARIA: Chi avi di speciali? (facendo delle smorfie). 
PIETRO: Lavi du parraurti (fa dei gesti) 
BENITO: Picchì i stop darreti non ci vidisti? 
ROTONDA: Siti i soliti masculi, a na fimmina ci vaddati u davanti e u darreti. 
PIETRO: Su i patti chiù interessanti e chiù evidenti; comu si dici l'occhio voli a so parti. 
BENITO: Non potendo accontentare altro si accontenta l'occhio. 
MARIA: Picchì tu chi ci vulissi accuntintari? 
BENITO: Che so il tatto. 
PIETRO: Tatto e contatto. 
MARIA: Vu dugnu io u contatto a tutti i dui si na finiti, u contattu du lignu: a scupa nta testa. 
PIETRO: Mamma sei permalosa. Staumu parrannu cu papà del più e del meno. 
BENITO: Là c'era il più, cà il meno (indicando la moglie) 
MARIA ho basta, basta!
BENITO picchi , non mi pighia a chidda?
ROTONDA: (sbuffa) Io mi vaiu a vestiri. (ESCE) 
MARIA: A mia mi faci schifu cu du modu chi avi di nacari u darreti (facendo dei movimenti). 
BENITO: Un darreti comu a chiddu tu tu sogni. 
MARIA: Senti chi tinnè diri quattru appida manera. 
PIETRO: Diccinni cincu e macara sei. 
BENITO: Ammenu na dicina. 
ENTRA CARMELINA. 
CARMELINA: Chi sunnu sta decina? 
BENITO: Chiddi chi mava diri to mamma: deci complimenti a modu so. 
CARMELINA: Ormai i sapemu sti complimenti chi vi faciti, però vi vuliti beni. 
MARIA: Un saccu. 
BENITO: Du sacchi (pausa) vacanti. 
PIETRO: (al padre) Comu, avanti, a mamma ti sta priparannu tanti belli cosi pi i to 43 anni. 
BENITO: Ma chi dì io ni fazzu 42. 
MARIA: Poi semu i fimmini chi ni mucciamu l'anni. 
CARMELINA: Io sapiva chi ni facivi 43. 
PIETRO: E puru io. 
MARIA: E sunnu 43 si no 44. 
BENITO: Sì cinquanta! Oh, u vuliti sapiri meghiu di mia quannu nasci? Io era dà. 
MARIA: Io non c'era, però mi risultunu 43 e sunnu 43. 
BENITO: E va beni sunnu 43, basta ca finiti. 
CARMELINA: Facisti mali i cunti, ci scummettu. 
MARIA: Iddu i sbaghia sempri quannu non ci cunveni. 
BENITO: Tu i sbaghi puru quannu ti cunveni, picchì ne sa fari. 
MARIA: Io era a chiù brava da classi quannu andava a scola. 
BENITO: Cettu erunu idda e u sceccu. 
MARIA: Vaiu a priparari prima chi mi fa passari a vuluntà (ESCE). (rientra)
A propositu fora davanti a casa jammò un marucchinu, avi cacchi 
Misi a parti chi to fighia catta chistu e chiddu; non si po mancu nesciri.
CARMELINA mi fa pena gli compro qualcosa!
MARIA Diccinni quattru e fallu smammare !
BENITO Ma lassilu campari poviru mischinu, si stava bonu si stava a so casa,
I miei parenti e i tuoi non emigraru puru ? In svizzera in america !
MARIA Certu iddi staunu cu du pedi nta na stuvala , non comu a chisti 
Pedi pedi, strati strati, jammunu unni volunu.
BENITO Se colpa c’è è del nostro governo e delle leggi che fanno i nostri 
Politici; certo in altri stati non fanno quello che fanno qui :
MARIA (a Carmelina) tu non cattari chiù nenti inchisti na casa.
Vaiu a cuninari tu a caccilu !
CARMELINA: Ti aiutu puru io. (ESCE). 
ENTRA DONNA SARA, casalinga con grembiule, fazzoletto in testa e strofinaccio in mano. 
DONNA SARA: Permessu, donna Maria, donna Maria. 
BENITO: S'accomodi donna Sara, chi vulia? Me mughieri eni impegnata. 
DONNA SARA: Bongiornu don Benito, Ciao Petro, mi dati na brizza di sali? Mi ristau a parmigiana disapita, circai u sali e navia sulu un pizzico: due granelli. 
BENITO: Chi parrati italiano ora? Comu mai? 
DONNA SARA: Mi ccattai a televisione cu televideo e mi starei istruendo. 
PIETRO: A vecchia zigna fino a cent'anni, c'è tempu. 
DONNA SARA: Comu dici me fighia, la cultura è importanti; del resto lei u sapi, Carmilina non va all'università? E chi facoltà studia chi non ci pensu. 
PIETRO: Legge, legge. 
DONNA SARA: Scrivi puru, veru. Non è chi leggi sulu! 
BENITO: Chi è chi ciamu a dari? Ah, u sali. 
PIETRO: Forsi era u zucchiru. 
DONNA SARA: No u sali era. 
BENITO: Petru a pighici na picca di sali. 
DONNA SARA: Ah! Sì c'è na rama di riinu, di origano, è bonu ta parmiggiana. 
BENITO: (gridando) Pottici puru u riinu. 
DONNA SARA: Si non è troppu du iagghi. 
BENITO: Ne vuliti puru du cipuddi? 
DONNA SARA: Si ci sunnu. 
BENITO: (gridando) Petru pottici du agghi e quattru cipuddi (pausa). Vuliti iautru? 
DONNA SARA: Non voghiu essiri troppu sfacciata. 
BENITO: Ma chi diciti, è un piaciri, aiutari na vicina come a vui. 
DONNA SARA: Si non è troppu, na goccia d'acitu. 
BENITO: L'ata mettiri ta parmiggina? 
DONNA SARA: Acitu? No, ta 'nsalata. 
BENITO: Petru, potta acitu puru (sempre gridando) 
DONNA SARA: E' veramente bellu aviri i vicini cussì bravi (facendo delle smorfie). 
BENITO Non è chi vuliti puru u vinu ?
DONNA SARA No non ni bivemu.
BENITO Menu mali.
RIENTRA PIETRO con una busta o una ciotola con dentro il tutto. 
PIETRO: Ecco qua, donna Sara. 
DONNA SARA: Grazie e scusate. 
BENITO: Mancu l'ata diri, arrivederci, turnati quannu vuliti… tantu torna sempri. 
PIETRO: Ma cavìa a fari cu tutti di cosi? 
BENITO: L'avia mettiri ta prmiggiana. 
PIETRO: Ta damiggiana, pi quanterunu! 
BENITO: Prontu è a manciari? 
PIETRO: Si amuninni a festeggiari i to 43 anni. 
BENITO: 42 anni 
PIETRO: Si mucciulu unu, intantu l'ha in coddu. 
BENITO: A torta cu andoi a pighiarla? 
PIETRO: Tu a torta pensi cu tutti i cosi chi priparò a mamma, comunqui a pighiò Rotonda, amuninni. 
BENITO: Io sta fimmina na supportu: tutto cerca, tuttu voli e poi unu è privu mi teni cacchi cosa in vista chi l'aiu comu na Arpia, si lancia sulla preda. 
PIETRO: E' na picca scruccuna e mpacciddera, ma addirittura na Arpia, esagerato. 
BENITO: Esagiru: avanteri arrivai cu na cascitta di fichi d'India (eventualmente si menziona una frutta di stagione, se non è periodo di fichi d'India), idda mancu mi desi u tempu di apriri a porta… "Don Benito chi su belli! Mi dati duitti?". Lungò i so artigli di Arpia e comu un uccello predatore, senza curarsi di spini, sinni pighiò sei… i chiù belli! 
PIETRO: Ma papà chi c'entra u paraguni cu l'arpia? Dante parlò dell'Arpia come di una donna brutta, malevole, avversa all'uomo, e mostruosa donna Sara non è. Beddanemmenu, ma paragonarla all'Arpia, mostro della mitologia, mi sembra esagerato… dell'arpia può avere l'avidità. 
BENITO: Ma di chi sta parlando? Io non ti capì, io sto parlando del rapace, dell'aquila: visti un documentario a televisioni chi parlava dell'arpia, grossa aquila chi sta nto Messico e chi eni ranni, capaci di si pighiari na pecora sana, e fici un paraguni cu donna Sara chi si ci duni na pecura sa mancia puru. 
PIETRO: Chissa di l'aquila na sapia, io canuscia l'arpia u mostru mitologico. 
BENITO: Io inveci non sapia chissa, comunque i paragoni sono entrambi boni pi idda. 
PIETRO: Amuninni a manciari, va! (fanno per uscire rientrano Maria e Carmelina)
Carmelina Sinti parrari a Donna sara !
BENITO Idda c’èra.
PIETRO si vinni a fari a spisa !IO vaiu o bagnu ! (ESCE) (si sente permesso permesso, entra il Marocchino, Attore bianco scurito con fondo tinta.)
MAROCCHINO (la prima è Carmelina)
Il marocchino entra (di prepotenza): attore bianco con le parti scoperte (viso, mani, ecc.) scurite da fondo tinta o altro, che gli dia un colorito un po' scuro. 
MAROCCHINO: Ciao cugina, tu bella, tu bona (con tutte le cose che vendono) 
BENITO: Non vulemo nenti, vatinni piffauri, vatinni, non cattamu, semu senza na lira, c'è fami nira, noi morti di fame !
MAROCCHINO: Io più fame di te, avere bisogno al mi paese crisi fame. 
MARIA: Sentimi, mi dispiace ma non mi interessa. 
BENITO: Ora niscissi e si scurdassi a me porta. Chi ci ha detto di entrare ?
MARIA: Non ci basta fora, ora puru nto menzu a casa ni truvamu. 
BENITO: Senti per favore vatinni. Vatinni capisti? (alzando la voce) 
CARMELINA: Calma papà, ora sinni va. Per piacere vai via. 
MAROCCHINO: Cugino, cugino, comprare coperta, lenzuoli, rilogio, buoni, poco prezzo (dando delle pacche sulle spalle a Benito). 
MARIA: (a Carmelina) Picchì u facisti trasiri a su marucchinu? 
CARMELINA: nofici trasiri io ! 
MARIA: Io non hai nenti chi marucchini, ma non cattu nenti, sinni issi. 
MAROCCHINO: Cugina, io no marocchino, io tunisino, di Tunisi. (a Carmelina) Tua madre donna bella, bella. Io Tunisino noi due popoli due culture diverse
BENITO: Senti, vatinni, non cattamu. 
MAROCCHINO: Io avere 7 mogli, avere bisogno, tu comprare qualcosa. 
BENITO: E ti l'è campari io e to mugghieri? 
MAROCCHINO: Compra cugino, bella coperta, puro lino 100% 
BENITO: Non voghiu nenti, vatinni. 
MAROCCHINO: Io 7 mogli, 30 figli, aiutare me, comprare qualcosa. 
MARIA: Si puteva pigghiari na mughieri sula comu a tutti i cristiani. 
MAROCCHINO: Io avere 30 figli da campare, io musulmano, no cristiano. 
Mia legge ammettere tante mogli io prendere.
BENITO: E chi vo di mia, ti davi da fari di menu, e poi oggi cu tutti sti metodi di prevenzioni. 
MAROCCHINO: Comprare orecchini a tua bella figlia (uscendo gli orecchini) 
CARMELINA: Chi su belli, papà mi catti? 
BENITO: (esitando) e va beni, basta chi tinni va. 
MARIA: Io vaiu ta cucina a pulizziari; non vi faciti biddari nenti. 
MAROCCHINO: Ciao cugina. 
MARIA: Io non sugnu to cugina (ESCE). 
BENITO: Quantu vò pi si pinnacchi. 
MAROCCHINO: Questi orecchini belli, buona merce, vere perle, boni, boni. 
BENITO: Si su boni mancitilli. 
CARMELINA: Papà avanti cattimilli. 
MAROCCHINO: Comprare a tua bella figlia orecchini cugino. 
BENITO: Insomma, quantu vo marocchino. 
MAROCCHINO: Cugino, 15 millilire, io tunisino però. 
BENITO: Chi si scemu? Su mostru di landa, ti dugnu 5 milliliri. 
MAROCCHINO: No, troppo poco, non vendo. 
BENITO: Tinni po iri: là c'è a porta. 
CARMELINA: Dai papà, cattimilli, mi piaciunu, su belli, fallu stu sforzu. 
BENITO: Chiddu duna i numira. 
MAROCCHINO: Dai solo quindici milliliri. 
BENITO: Su assai, non ti dugnu si vo' 5 milliliri. 
MAROCCHINO: Troppu poco io non guadagno nulla io tanti figghi da campari, tanti mogli. 
CARMELINA: Dai papà cattimilli. 
MAROCCHINO: Fai contenta tua bella figlia, comprare orecchini. 
BENITO: Io non comprare, tu andare via. 
CARMELINA: (affettuosa) dai papà cattimilli, cattimilli. 
MAROCCHINO: Comprare, dai comprare. 
BENITO: C'è 5 mila, si vò, se no nenti. 
MAROCCHINO: Va beni, dare soldi e prendere orecchini. 
BENITO: Ora vattini, va beni? (il marocchino fa per andare, poi di colpo mostra a Benito il suo braccio con molti orologi). 
MAROCCHINO: Comprare orologio per te, bello, avere suoneria, termometro 
CARMELINA: U rilogiu o u termomutru? Videmu. 
BENITO: Ma quali termometri, chi dì 
MAROCCHINO: Chilometro, quello di cursa. 
CARMELINA: A u cronometru. 
MAROCCHINO: Quello, io non parlare bene vostra lingua. 
BENITO: Videmu quantu vo': sta attentu a non dari numira. 
MAROCCHINO: No pochi soldi, 20 milliliri. 
BENITO: O dieci o nenti. 
MAROCCHINO: Tu scaltro, furbo, va bene, va dare soldi a me. Questo no batteria , no corda, questo, automatica, tu Fare ciau amici, cacciare mosche, fare ciao ciao Annacare Braccio lui caricari, tu salutari amici lui caricari, tu annacari forti lui caricari assai tu capire ?(si sbraccia)
BENITO ( mette l’orologio e agita spesso il braccio) Io capire ora tu uscire
MAROCCHINO Va bene io andare
BENITO: Ora vattini, ah! 
MAROCCHINO: Ok! Va bene, ciao cugino, ciao bella cugina. 
CARMELINA: Ciao, ma non mi chiamari cugina. 
MAROCCHINO: Ciao cugina, tu carina, bella, bona. (ESCE) 
BENITO: Ma sunnu insistenti sti marucchini. (muove il braccio)
CARMELINA: Era Tunisinu papà. 
BENITO: Sempri i dà veni (e poi era sfacciatu). 
CARMELINA: Però era simpaticu. 
BENITO: Avia 7 mugghieri… però è un'usanza chi po' essiri interessanti si conta i giorni, una lunedì, una martedì, una mercoledì, una giovedì, Venerdi una a matina una a sira…(conta con le dita). 
CARMELINA: Io sugnu cuntraria a sti cosi, a mughieri ava essiri una. 
BENITO: Addamanera c'è di sceglieri però: anchi sti 7 mughieri a un povuru cristianu su pottunu all'ossu, u spremunu comu un limuni. 
CARMELINA: Non avia l'ossa di fora, anzi… 
BENITO: Cu sa quantavi chi manca da casa, povireddu: u sa comu fannu tutti di mughieri senza maritu. (agita il braccio)
CARMELINA: Cu 30 figghi non hanno tempu mi sinnaccorgiunu. 
BENITO: Io nesciu,meccatari i sigaretti, si chiudi poi apri e quattru!(esce) 
CARMELINA Ammanciari era quasi nte piatti a mamma sincazza !
BENITO Peddi tempu puru tu, un minutu tonnu subitu.
CARMELINA: VA beni ,io ci dugnu na sistimata ca (Benito esce, Carmelina sistema gli orecchini e li prova). Avi na picca di quannunisciu, vidu sempri stu Tunisinu chi mi talia, ora puru intra mi sicuta. Però su belli sti ricchini. (entra Rotonda)
ROTONDA buongirnu sinti un po di casinu..(in vestaglia)
CARMELINA vinni un marucchinu vadda chi mi catta !
ROTONDA belli su ! A mia chi miccattastu ?
CARMELINA nenti.
MARIA: Sinni ivu u marucchinu? 
CARMELINA: Sì, ora ora. 
MARIA: E to patri unn'è ammanciari e nte piatti ! 
CARMELINA: Dissi chitonna subitu !, 
MARIA: Chi vi facisti biddari? 
CARMELINA: Sti ricchini, ti piaciunu? 
MARIA: Chissi sunnu fasulli, sugnu sicura chi si fannu niri. 
DONNA SARA: Permessu signora Maria.
CARMELINA Nautra vota cà è.
MARIA: Avanti trasiti (fa dei gesti di corna, come per dire: Camurria). 
DONNA SARA: Chi faciti? Ciao Carmelina. 
CARMELINA: Semu ca! Ci facia vidiri i ricchini chi mi cattà a me mamma. 
DONNA SARA: (li guarda e rivolgendosi a Maria) Sti cosi sunnu soddi ittati, io a me figghia viatu ciu cattava. 
CARMELINA: Non ci cattati i cosi chi su nicissari, figuramini… 
DONNA SARA: Chi dicisti? 
CARMELINA: No, dicu ci cattati i cosi nicissari. 
DONNA SARA: Certu i soddi sanna sapiri spendiri. 
MARIA: Ma comu mai sta visita? 
DONNA SARA: Vi vulia dumandari si mi pristati na para d'ova. 
MARIA: Certu con piaciri. 
CARMELINA: I vuliti di gallina?! O di oca (allusiva). 
DONNA SARA: E si c'è menzu chilu di pasta. 
CARMELINA: Comu a vuliti a pasta? Cotta e puru cu sughu? 
DONNA SARA: Tu scherzi sempri (a Carmelina) 
CARMELINA: Sugnu spiritusa. 
DONNA SARA: Comu? Ma si ci su i spaghetti è meghiu, me figghia nesci pazza pi spaghetti, ci fazzu a casa all'aglio e peperoncino. 
CARMELINA: Veramenti idda non navissi a manciari spaghetti. 
DONNA SARA: E picchì non navissi a manciari? 
CARMELINA: Veramenti a pasta fa ingrassari e idda è già abbondanti (fa il gesto) 
DONNA SARA: E chi avi, s'è rossa a saluti c'è, chidda è chiù importanti, lassatila manciari si avi fami. 
MARIA: E certu lassatila manciari a carusa s'avi fami… 
DONNA SARA: Avi n'appetitu chinni sapi quantu mancia. 
MARIA: U sapemu, u sapemu. 
CARMELINA: Certu cu sapemu. Vi damu quasi tuttu noi. 
MARIA: Carmelina a pighia sti cosi. 
CARMELINA: (ESCE) Vaiu, vaiu. 
MARIA: Volete altro? 
DONNA SARA: Pi camora no, grazie, siti sempri ginirusa, u diceva puru bonamma di me marito: "a signura Maria è na santa fimmina", così diceva. Mischino, ora mancia terra! 
MARIA: Chi vuliti fari u distinu tanti voti è crudeli. 
DONNA SARA: Un bruttu distinu a ristai sula cu na figghia di scrisciri: avi 6 anni chi sugnu sula. 
MARIA: Non soffri chiù du povuru mischinu almeno. 
DONNA SARA: Picchì vuliti diri chi io u facia sofriri? 
MARIA: No, chi capistu, nta sta vita semu ca tutti pi soffriri. 
DONNA SARA: Veru è cu chiù picca cu chiossà. 
MARIA: Purtroppo è la vita, pacienza. 
DONNA SARA: E all'autri unni l'aviti, don Benitu unnè? 
MARIA: Nisciu pi sigaretti..
DONNA SARA Su bruttu viziu…
CARMELINA: (portando il tutto) Tiniti donna Sara. 
DONNA SARA: Grazii e scusati: sugnu na zicca, veru? 
MARIA: Ma chi diciti? Quannu si po' aiutari na vicina, cu piaciri. 
DONNA SARA: Grazii, arrivedecci. 
MARIA: Arrivedecci. 
CARMELINA: "Sugnu na zicca, vero?" (rifacendo i versi di donna Sara) 
MARIA: Peggiu di un pulici. 
CARMELINA: Cetti voti non si supporta. 
MARIA: Certi voti? Chissa è na camurria rossa; ci pari chi a mia mi regalunu i cosi, "aviti chistu, aviti chiddu,…" picchì non si catta i cosi, mi pighiò pi na putia. 
CARMELINA: A chissa si non ti voti brutta non ta levi in coddu. 
MARIA: Io sugnu bona e cara ma veni u ionnu chi mi siddiu e esplodu; io sugnu dabbanda chi ancora è lestiri; appena si ricoghi to patri manciamu.
MARIA ESCE ED ENTRA IN SCENA IL MAROCCHINO SENZA BUSSARE. 
MAROCCHINO: Ciao cugina. 
CARMELINA: (sussultando) Che fa lei qui? Comu trasiu? Chi voli? 
MAROCCHINO: La porta era aperta. 
CARMELINA: E lei quandu vidi a porta aperta si zicca intra? 
MAROCCHINO: Veramenti no! Ma…io tu… vorrei dirti..
CARMELINA: E allura chi voli? Picchì è ca? Non cattamu chiù nenti. 
MAROCCHINO: Sono ritornato per parlare con te. 
CARMELINA: Di che cosa? Chi vò? 
MAROCCHINO: Tu piacere a me, volere, io volere conoscere meglio una bella ragazza come te; sei sposata tu? 
CARMELINA: Io sono nubile, ma io ancora non ho capito bene, non hai già 7 mogli? 
MAROCCHINO: Anch'io nubile. 
CARMELINA: Comu si tu? 
MAROCCHINO: Io non 7 mogli, nubile. 
CARMELINA: Comu, non si maritatu cu 7 mugghieri e 30 figghi? 
MAROCCHINO: Quello trucco buono per vendere di più: io non sposato, La gente ignora tante cose, marocchini più mogli in tunisia Solo una, ma io nubile come te.
CARMELINA: Sei celibe allora, ma chi vò di mia, chi ti passa pa testa, vatinni. 
MAROCCHINO: Tu non capire che io ti guardare… fare corte. Da un po’Tu piacere a me
CARMELINA: Avia na picca chi eri sempri nto menzu i pedi e non capìa picchì mi giravi attorno. 
MAROCCHINO: Io volere conoscere te meglio, tu bella. 
CARMELINA: Oh chi vò, vatinni, chi ha nta testa? 
MAROCCHINO: Io avere te in testa. 
CARMELINA: Tu ha a testa malata anche se sei celibe, non mi interessa. 
MAROCCHINO: Che vuole dire questa brutta parola? 
CARMELINA: Ragazza non sposata si dice nubile, ragazzo non sposato si dice celibe. 
MAROCCHINO: Ho capito! Io non sono nubile, ma celibe, azni celibissimo. 
CARMELINA: Sì, ma che vuole? 
MAROCCHINO: Un poco mi dà del lei, un poco del tu, chiama me con mio nome: Adul. 
CARMELINA: Chi bruttu nomi chi ha. 
MAROCCHINO: Che posso fare, me l'hanno messo senza che io sapere e quando io saputo ho dovuto tenere e poi tu come ti chiami, tuo nome bello? 
CARMELINA: Pi futtuna nascii u ionnu da Madona du carmunu. 
MAROCCHINO: Come pi futtuna? 
CARMELINA: Me nonna ha statu sempri devota a Madonna du carmunu e datu chi io nascii du ionnu, mi misi Carmelina. 
MAROCCHINO: E sei contenta? 
CARMELINA: Certu, se non mi chiamava come a me nonna: Gelsomina. 
MAROCCHINO: Hai un bel nome, mi piace Carmenzita. 
CARMELINA: Comu mi chiamasti? 
MAROCCHINO: Carmenzita. 
CARMELINA: E chi sugnu na cafittera?! 
MAROCCHINO: Chi sei? 
CARMELINA: Carmenzita è una caffetttiera. 
MAROCCHINO: Ah, ho capito. Allora ti chiamo… Lina. 
CARMELINA: Ah! Insomma picchì tu mavissi a chiamari di cacchi manera? Chi ha ta testa? Chi vò? 
MAROCCHINO: Ti voglio come morosa. 
CARMELINA: Chi? Comu? Non capì. 
MAROCCHINO: Io volere te come mia fidanzita. 
CARMELINA: Comu? 
MAROCCHINO: Tu volere diventare mia fidanzata? 
CARMELINA: A parti u fattu chi si dici o fidanzata o alla siciliana "zita" 
MAROCCHINO: Comu hai ditto tu, mi vuoi? 
CARMELINA: No. 
MAROCCHINO: E perché no? 
CARMELINA: Perché non sei il mio tipo, non mi piaci, sei brutto. 
MAROCCHINO: Tu guardare bene me, io carino. 
CARMELINA: Tu cretino, no carino. 
MAROCCHINO: Tu guardare me meglio. Tu guardato tanto me eè io te.
CARMELINA: Io già ti visti e mi bastò, vatinni. 
MAROCCHINO: Io intenzioni seri, tu dire sì, io parlare genitori. 
CARMELINA: No e poi no. 
MAROCCHINO: Quando io guardare te, tu guardare me, io piacere a te, tu dire sì. 
CARMELINA: No, no e no! 
MAROCCHINO: E perché non sì? 
CARMELINA: Perché è no! 
MAROCCHINO: Perché non sono italiano? 
CARMELINA: No, non è picchì si marucchinu. 
MAROCCHINO: Prego, tunisino: io nato a Tunisi. 
CARMELINA: Sì, scusa, tunisinu, ma non è picchissu. 
MAROCCHINO a tu comprare senpre da me .
CARMELINA Picchi mi facevi pena.
MAROCCHINO Che dire tu fatto me occhi dolci !
CARMELINA Cusa chi capisti, io ti fazzu l’occhi niri !
MAROCCHINO Ormai io sicuro picere te, io fatto passo avanti, tu pure!
CARMELINA Stattentu cu tutti sti passi mi zruppichi !
MARUCCHINU Chi zruuu…pii chi.
CARMELINA Cadi scivoli .
MAROCCHINO Io fatto te complimenti tu apprezza.noi parlato riso
CARMELINA Riso e pasta, non capisti nenti .
MAROCCHINO: Va bene, tu non dire niente ora: pensaci, pensaci. Io aspettare te dietro barca sul molo, noi parlare, chiarire, conoscerci meglio. 
CARMELINA: Pò spittari un misi: io no vegnu. 
MAROCCHINO: Io aspettare lo stesso, tu pensaci. Ciao Carmelina. 
CARMELINA: (rimane confusa) E' simpatico, avìa na picca cu vidia e non mi dispiaci, ma cu ciu dici a me patri: iddu dici pensici e chi è facili? 
(passeggia avanti indietro confusa poi entra il padre lei sussulta)
BENITO Ca sugnu amanciamu ! (escono) 

(fine primo atto)

II° ATTO 

Si svolge il pomeriggio dello stesso giorno; in scena Benito che legge un giornale. Entra la moglie Maria. 
MARIA: Chi leggi così applicatu? 
BENITO: Un romanzo giallo. 
MARIA: E com'è stu romanzu? 
BENITO: Comu vo chi è? Comu un romanzu giallu. 
MARIA: (alzando la voce) Io vulia diri di chi tratta, di chi parra? 
BENITO: Veramenti non parra e non tratta. 
MARIA: Chi fa u spiritu di patata? 
BENITO: Insomma mi lassi leggiri in paci? 
MARIA: Tu non leggi in paci e mancu in guerra: quannu non leggiu io mancu tu (gli toglie il libro e lo butta). 
BENITO: Ma chi niscisti paccia? 
MARIA: Cu tia piffozza, chiddu chi fazzu non ti va mai beni; ancora chi mi preoccupu mi ti festeggiu u compleannu e tu non mi dicisti mancu grazi! 
BENITO: Primu ta 22 anni di matrimonio è a prima vota chi fazzu l'anni. 
NEL FRATTEMPO ENTRA CARMELINA E INTERVIENE. 
CARMELINA: Comu a prima vota chi fa l'anni? Su 43 el'autri 42? 
BENITO: Tu zittiti, comu dicia eni a prima vota chi mi festeggi u compleannu, secundu u facisti picchì 'zisteru i carusi, terzu i to compleanni i festeggi ogni annu e puru chiddi di to figghi. Poi to mamma ma rovino a me festa mi tirò a torta o tu scurdasti?
CARMELINA: Pozzu parrari in difesa! 
MARIA: Tu zittiti! Primo, eni a prima vota e, datu chi è così, puru l'ultima; secundu, i me compleanni io i festeggiava puru a me casa, mentri tu non navisti festeggiati mai, anzi quannu facivi l'anni tinnievi a travaghiari, mentri ora ti sta a casa e terzu, i me figghi sunnu puru i to.anzi sulu i tò. Io non ti ho mai tradito.Anche se ne ho avuto occasioni!
BENITO Picchissu puru io !
CARMELINA La fedeltà reciproca è la base del matrimonio.
MARIA Il matrimonio è la tomba dell’amore non sacciu cu dissi.
BENITO Cu dissi, dissi santi paroli !
CAMELINA Non è così, non ci voglio credere!
BENITO Io non ero il piu ricco ma nella mia prestanza ero il migliore
MARIA Autru chi prestanza era un stanzuni; di cafoneria !
BENITO Questo pensi di me sono senza parole !
MARIA Da Sempre, mai un grazie, mai un complimento, tutto ti è Dovuto! Pure l’affetto e l’amore .
BENITO Ma tu lo sai che ti amo da sempre !
MARIA Da quanto non lo dici ? Da quanto non mi porti un fiore?
BENITO Ancora si viva !
CARMELINA Papa !!
MARIA U senti …minnivaiu..dabbanna (dispiaciuta esce)
CARMELINA Finitela per favore..povera mamma… A volte ha ragione, ma io no, io avrò un amore meraviglioso!

Carmelina, accende la radio mettendolo a volume alto, cercando di ballare a ritmo della musica. Entra Rotonda, dapprima la segue nel ballo ..

ROTONDA: (poi spegne ) Chi fa balli, si allegra sta matina. 
CARMELINA: Sì, assai, assai. 
ROTONDA: E picchì puru assai? 
CARMELINA: Sono innamorata. 
ROTONDA: (incuriosita) Piddaveru? E cu è? 
CARMELINA: Sugnu sicura chi no canusci tu. 
ROTONDA: Comu si chiama? 
CARMELINA: Non mu ricordu. 
ROTONDA: Comu non tu ricordi? 
CARMELINA: Avi un nomi difficili. 
DONNA SARA: Permessu, bongiornu carusi, unni è vostra mamma? 
CARMELINA: Bongiornu, me mamma nisciu, chi vulia? 
DONNA SARA: Astura? E unni ivu? 
ROTONDA: (sbuffando) Chi vulia donna Sara? 
DONNA SARA: Ma pristati a scala: è canciari na lampadina. 
CARMELINA: Spittati chi chiamu a me frati (si avvicina alla porta) Petru, Petru… 
FUORI SCENA Chi vo? 
CARMELINA: Cia pighi a scala a donna Sara chi ci servi? 
PIETRO: (arriva in scena con il sapone da barba in barba, possibilmente un po' anche sul viso) Mi stava facendu a barba o megghiu ciccava di mi fari a barba. 
DONNA SARA: Ma scusari petru, ma pighi pi favuri a scala? 
PIETRO: Va beni spittati, videmu sa trovu. 
MAROCCHINO: Permessu, permesso, buongiorno. 
ROTONDA: E lei d'unni trasiu. 
MAROCCHINO: La porta era aperta 
DONNA SARA: L'appa lassari io aperta. 
ROTONDA: Questo non vuole dire chi picchì era aperta lei entrasse. 
MAROCCHINO: Io chiesto permesso. 
ROTONDA: Ma nessuno ci dissi avanti. 
MAROCCHINO: Torno fuori e chiedo permesso e lei mi dice avanti. 
ROTONDA: No, io di ci dicu arredi, avantarreri o comu voli, ma niscissi i ca di cursa. 
MAROCCHINO: Io venuto a mostrare mia merce. 
ROTONDA: Niatri non vulemu cattari nulla. 
MAROCCHINO: Io portare cose belle, buone. 
ROTONDA: Avemu tutto, non vogliamo né cose belle, né buone, fuori esca! 
MAROCCHINO: Che esca? Quella per pescare? Io non avere esca! 
ROTONDA: Esca voli diri fora di ca, vatinni, scumpari di cursa! 
MAROCCHINO: Che cursa briciclette, cursa moto, cursa di cammello? 
ROTONDA: No, cursa di marocchino sicutato a corpi di lignu! 
CARMELINA: (a Rotonda) No trattari accussì mali, chi ti fici? 
ROTONDA: Piffavuri sinni issi. 
DONNA SARA: Chi avi docu? Videmu. 
MAROCCHINO: Cugina, lenzuolo buono puro cotone vergine. 
DONNA SARA: Com'eni? 
MAROCCHINO: Puro cotone vergine. 
ROTONDA: Non era a lana vergini? 
MAROCCHINO: Pure il cotone vergine. 
CARMELINA: E magari c'è puru a seta vergine e magari puru u linu? 
MAROCCHINO: Questi non conoscere, ma cotone sicuro vergine. 
CARMELINA: Ma certu chi ni dì fissarii. (si scambiano sguardi, e si toccano le mani )
DONNA SARA: Insomma si po' vidiri meghiu? 
MAROCCHINO: (lo scende aiutato) Ecco cugina, vedere, guardare. 
DONNA SARA: Pari bonu. 
MAROCCHINO: Buono, ottimo, gustoso. 
ROTONDA: Chi fici? U saggiò? 
DONNA SARA: Quantu vò chi ciu cattu a me figghia. 
MAROCCHINO: 60 milliliri 
DONNA SARA: Chi? Tutti sti soddi pi stu cosu? 
CARMELINA: Però è bellu, mi piaci. 
ROTONDA: Chi ti piaci sta pezza? 
MAROCCHINO: Che dire cugina, bonu questu, bonu. 
DONNA SARA: Ti dugnu 30 milliliri. 
MAROCCHINO: 40 cugina, 40. 
DONNA SARA: 25 allura, si vò. 
MAROCCHINO: Tu furba cugina, dai, dare 30 milliliri. 
DONNA SARA: Tinni dugnu 25 e appena di no, nemmenu chiddi. 
MAROCCHINO: Va beni, ma io non guadagnare nulla: io pagato 25 millilire. 
ROTONDA: Cu sa chi dici. 
MAROCCHINO: Vero, giuro su Halla (si prostra e fa dei versi). 
DONNA SARA: Insomma ti pighi sti soddi o no? 
MAROCCHINO: Va bene, dai, dare soldi, tieni lenzuolo. 
ROTONDA: Ora vattinni e di cursa e subitu, sennò pighiu a scupa. 
MAROCCHINO: Tu devi scopare la casa con scopa? 
ROTONDA: No devo fare altro. 
MAROCCHINO: Scopare davanti alla porta, fuori. 
ROTONDA: No. Rumpiri u manicu da scupa nta na testa fradicia. 
MAROCCHINO: Chi rumpiri, chi testa fradicia? 
ROTONDA: A to testa fradicia si non tinniva subitu fora marucchinu. 
MAROCCHINO: Io tunisino, mia testa buona. 
ROTONDA: Fra poco rutta, capisti? 
MAROCCHINO: Vado, vado, tu sei matta, aggressiva, cattiva! 
ROTONDA: Cattivissima sugnu! 
CARMELINA: Lo accompagno io, non trattarlo così (ESCONO) 
DONNA SARA: Chistu ciu mettu to corredu a me fighia, però sti marucchini a pottunu cacchi cosa bona. 
ROTONDA: Ma sunnu sfacciati, però. 
DONNA SARA: Era simpaticu, non parissi mancu marucchinu. 
ROTONDA: Veramenti aviti ragiuni: era scuru sì, mano come a chiddi di l'Africa e poi non mancu siccu siccu e longu longu, comu a l'autri marucchini. 
ENTRA PIETRO CON UNA SCALA A FORBICE. 
PIETRO: Ca c'è a scala donna Sara. 
DONNA SARA: Grazii, tu sì chi si un carusu bonu, ciu dicu sempri a me figghia: "Petru ci vulissi pi tia." 
PIETRO: Idda non fussi bona pi mia però, non vaffiniti. 
DONNA SARA: E picchì me figghia non fussi bona pi tia (adirata) 
PIETRO: Non è u me tipu, a me piace la donna asciutta. 
DONNA SARA: E me figghia chi è, bagnata? 
PIETRO: Asciutta nel senso di magra, sicca, rotonda navemu una in famiglia. 
ROTONDA: Chi c'entru io? 
PIETRO: (alla sorella) Tu si Rotonda di nomi, so figghia è di forma (facendo il gesto). 
DONNA SARA: Esageratu! Me figghia è ancora carusa: avi 15 anni, è capaci chi to sviluppo sicca, ma lei pari chi non vidi l'ura ma marita. 
PIETRO: Chi non vidu l'ura e non vidu l'ura, si parrava (prende la scala), arrivederci. (ESCE) 
DONNA SARA: Cettu chi è na camurria. 
ROTONDA: Va beni, ma tu l'offinnisti, prò, ci dicisti addamanera. 
PIETRO: Chidda avi na facci chi sa po' sbattiri to muru. 
ROTONDA: Comu du marucchinu chi vinni antura (entra Carmelina) 
CARMELINA: Pregu Tunisino e non l'offenniri picchì è u me zitu. 
ROTONDA: Chi dì? 
PIETRO: Comu? U zitu marucchinu. Chi vò fari u cappuccinu !
CARMELINA: Ci siamo fidanzati: io l'amo. 
ROTONDA: Chi niscisti paccia? Ma chi ti pigghiò, un corpu di suli? 
CARMELINA: No, vidisti ch'era beddu? 
ROTONDA: Io veramente no vadda, ma beddu non era. 
PIETRO: Era bruttu e niru. Papà fin da bambini ci parlò di tolleranza
E fratellanza, a paroli, voghiu vidiri ora cu marucchinu nto menzu.
ROTONDA Belli paroli quannu u problema è astratto; ora è reale vedremo! Inoltre Mamma non è mai stata dell’idea di papà.
PIETRO Penso che ne vedremo di tutti i colori !
ROTONDA non di tutti i colori di un colore solo.
PIETRO Magari è ben fornito !
CARMELINA PIETRO !
ROTONDA Cerca di fare il serio !
PIETRO Così dicono…Tu ti vo pighiari u marucchinu tutto compreso! Pene e dolori.
CARMELINA Perché non gioia e amore ?
PIETRO Dipenni come lo prendi
ROTONDA: No diri mancu pi finta. 
CARMELINA: Io u dicu veru e sa mamma non voli minni fuiu. 
ROTONDA: Cu marucchinu? 
CARMELINA: Sì, cu iddu! Ma è tunisino, no marucchinu. 
PIETRO/ ROTONDA: Chi niscisti paccia? 
CARMELINA: No, sana di mente. 
PIETRO: E ti vò pigghiari un marucchinu pi zitu, pi maritu? 
ROTONDA: Magari eni di religioni marucchina, mancu vi putiti maritari nta chiesa… 
CARMELINA: Chi c'è di tantu terribili è comu a l'autri omini, senò megghiu! 
ROTONDA: Appena u sapi u papà e a mamma! 
CARMELINA: Stasira veni mi si presenta. 
PIETRO: Che bellu u cugnatu marucchinu! (scherzosamente) 
ROTONDA: Però u sa chi fa? Ci pensi e problemi chi aviti? 
PIETRO: Si metti puru idda a venniri linzola, rilogi, cuperti. 
CARMELINA: Petru non ti mettiri puru tu, cu sa i storii chi fannu a mamma e u papà.. 
PIETRO: Chistu è sicuru, comunqui io scherzu: pi mia ti po' pigghiari a cu vò, basta chi tu si sicura. 
CARMELINA: Si un tesoru me frati! (lo abbraccia) 
ROTONDA: Puru io sugnu du pareri chi ognunu si pigghia a cu voli, però sugnu sicura chi ta stu casu a mamma fa storii. 
MARIA: (entra sentendo le ultime parole; di ritorno con borsa della spesa) Picchì è fari storii: chi c'è Rotonda? 
ROTONDA: Nenti c'è, nenti. 
PIETRO: Io iaiu chi fari ciau a tutti (ESCE) 
ROTONDA: Mamma Cammilina si fici… mi manca a parola. 
MARIA: Chi fici? 
ROTONDA: Cammilina si fici zita. 
MARIA: Quannu? Cu è? Chi fa? 
CARMELINA: Venni cuperti, rilogi e autru… 
MARIA: Fa u commercianti? 
ROTONDA: Si po' diri chi è na speci di commercianti, imprenditori. 
MARIA: Dunnè? Comu si chiama? 
CARMELINA: E' da Tunisia. 
MARIA: (sbalordita) Chi? Comu? 
CARMELINA: Chiddu chi ci vinniu u rilogiu o papà, ti ricordi? 
MARIA: U… u… ma.. marucchinu? 
CARMELINA: Tunisinu, tunisinu… mamma. 
MARIA: Chi niscisti paccia, sempri marucchinu è! (urlando) 
ROTONDA: Non gridari mamma, non è u casu! 
MARIA: Io non gridu, urlu (lancia un grido spaventoso) 
CARMELINA: Non fari accussì mamma. 
MARIA: (disperata) Me figghitta, non po' essiri, mi brogghi, veru? 
CARMELINA: No mamma, io l'amo! 
MARIA: Di tia non mu spittava: magari di idda sì (indicando Rotonda). 
ROTONDA: Certu io sugnu a pecura nira da famighia. 
MARIA: No, non po' essiri, mu nzonnu ora mi svighiu e mi scordu tutti cosi! 
ROTONDA: Mamma si svighia: è tuttu veru! 
CARMELINA: E' veru mamma, è veru! 
MARIA: Rotonda dammi un muzzicuni così mi svighiu: non po essiri (Rotonda esegue) Aih, aih! Sugnu svighia (breve pausa, poi fa avanti e indietro, varie volte) 
ROTONDA: Femmiti mamma chi mi gira a testa. 
MARIA: A testa mi gira a mia comu na trottula, mentri a to sori ci funniu. 
CARMELINA: Mamma io gli voglio bene, è stato più forte di me, tu non vuoi bene a papà, dovresti capire. 
MARIA: Chi c'entra: to patri non è marucchinu. 
ROTONDA: E si u papà era marucchinu? 
MARIA: Non era to patri, picchì io non mu pighiava mancu u taliava. 
CARMELINA: Mamma, tu ma capiri… 
MARIA: Io non ti capisciu, e mancu tu: ma chi fa na vaddi a televisioni, ne leggi i giurnali nta tuttu u munnu ci su casi di matrimoni misti chi poi i mariti di sti paisi docu scappunu chi figghi e i mammi restunu ca suli e non vidunu chiù i figghi. 
ROTONDA: Tu na pinsari all'autri casi. 
CARMELINA: Pensa a me, al mio caso senza fare di tutta l'erba un fascio. 
MARIA: Mancu l'ha diri pi scherzu: no e poi no! Nenti zitu marucchinu. Io non ni voghiu sapiri,non ti dugnu un fazzulettu, nenti corredu !
(poi si lascia cadere su una sedia con la testa fra le mani, in silenzio) 
ROTONDA: Mamma, non è poi a fini du munnu. 
CARMELINA: Mamma o cori non si cumanna: io ci voghiu beni. 
MARIA: (urla) E a mia non minnivò beni? Non pensi a to patri, o dispiaciri chi ci duni cu sta storia? 
CARMELINA: Ma quali dispiaciri cu na picca di furtuna vi fazzu na para di niputi e divintati nonni (entra il padre in quell'attimo) 
BENITO: Cu è chi diventa nonnu? 
MARIA: Tu e io divintamu nonni. 
BENITO: E comu, si i nostri figghi non su mancu ziti. 
MARIA: Non erunu ziti, ma Carmilina si fici zita (disperata). 
BENITO: (alla figlia, contento) Veru è, me figghia? 
CARMELINA: (timida) Tu no canusci, non è di ca! 
MARIA: Io pi tia non fussi tantu cuntentu. 
BENITO: Chi si incinta, pi casu? 
CARMELINA: No, non ti preocupari. 
BENITO: Parravu di divintari nonni! Mavia scantatu. 
CARMELINA: A suo tempo, se vengono. 
BENITO: Allura chi c'è (alla moglie) 
MARIA: Dumannici cu è, dumannici! 
BENITO: Allura cu è stu zitu? 
CARMELINA: (non risponde) 
MARIA: E' un marucchinu! U marucchinu! 
ROTONDA: Tunisinu! Tunisinu! 
BENITO: Chi? Comu?! Veru è Cammilina? 
CARMELINA: Chiddu chi ti vinniu u rilogiu, ti ricordi? 
BENITO: U rilogiu chi non funziona.. Allura… allura è veru: tu mi vo mortu, vo a me ruvina. 
MARIA: Cu po nesciri chiù fora, cu quali facci vaddu e genti e parenti? 
CARMELINA: Tuttu è pi genti. Certu i genti. 
BENITO: U zitu marucchinu... no! E poi no! A mia a testa mi raggiuna, non puoi! Pirchì… (suona il campanello) Vidi cu è (alla moglie) e tu raggiuna un po' essiri, va beni? Capemmu? Non esiste! 
CARMELINA: Inveci non va beni, io u vogghiu e mu pighiu puru si no vò! 
DONNA SARA: (entrano con maria e la scala) Grazii da scala.. Ma chi c'è, chi succedi ca? (apre la scala e la posa in piedi sulla scena). 
BENITO: Ca succedi chi iaiu i sacchetti chini di vui chi tuttu ciccati e vuliti pristatu; e poi chistu e chiddu.. facitivi i fatti vostri… e i cosi cattativilli comu i cattu io… e facitivi i cavuli vostri! 
MARIA: Benitu, ma chi dì… 
BENITO: Dicu chi sta Arpia di nomi e di fatto non devi più veniri cà pi ciccari n'accenni, un fiammifiru. 
DONNA SARA: Don Benito, chi vi pighiò, comu mi chiamastu? 
BENITO: Arpia rapace, arpia mostro mitologico, velenoso, infido. 
DONNA SARA: Ma chi dati i numiri? Niscistu pazzu.. chi voli diri cu sti strani paroli. 
MARIA: Benito piddaveru ma chi sta dicennu, chi è sta Arpia fisiologica? 
BENITO: No fisiologica, ma mitologica, ed eni chissa in persona. 
MARIA: Benitu chi dì non capisco, niscisti pazzu. 
BENITO: Dicu chi sta camurria na voghiu vidiri chiù ta me casa. Fora! 
DONNA SARA: Esce indignata. 
MARIA: (a donna Sara) Scusati. Benitu ma chi modu è chissu? 
BENITO: L'unicu modu cu chidda. E ora pinzamu e caddi nostri: Cammilina chi è sta storia du marucchinu. 
CARMELINA: E' chi io ci voghiu beni e iddu puru! (guarda l'orologio), anzi unnè veni pi parrari cu tia! 
BENITO: (sale sulla scala fino in cima) Signuri chi mali fici pi chistu? 
MARIA: Chiana chiù supra chi non ti senti. 
BENITO: (a Cammilina) ma ragiuna non po' essiri (SCENDE) 
CARMELINA: Picchì non po' essiri: forsi a vita non mi duna nenti autru oltri stamuri chi però mi poò dari un po' di filicità… 
BENITO: Ma i motivi su tanti… (a Rotonda) E tu non ci dì nenti. 
ROTONDA: Io sugnu du pareri mi si pighia a cu voli! 
BENITO: (risale sulla scala) Signuri ti pregu: manna u spiritu santu nta sta casa di pazzi. 
MARIA: Si chiani supra a suletta forsi ti senti megghiu! 
BENITO: (scende) Tu! (a Cammilina) Non tu pigghi! 
CARMELINA: Io magari soffrirò, dovrò affrontari la viltà di tanta genti che a volte sa essiri crudeli, ma l'amuri non avi culuri, e non si misura cu metru: io l'amu e si st'amuri mi po' dari un po' di gioia e felicità, magari un annu, magari un misi, mu pigghiu! Fossi è tuttu chiddu chi a vita mi darà, tuttu chiddu chi avrò: è sempri bruttu viviri e combattiri pi viviri (commossa in pianto). Poi io l'amo, l'amo! 
MARIA: Cattiti a lenza e tinnivà a piscari. 
PIETRO: (entra correndo) Ciau a tutti (al padre) a sa a nuvità du cugnatu marucchinu? 
BENITO: E si cuntentu? 
PIETRO: E picchì no! Chi c'è di stranu (campanello): non è a prima né l'ultima. 
BENITO (Risale sulla scala) nomina il santo del paese in cui si trova (esempio san Calogero , San Cono etc )
Ti pregu tu chi si u patronu, mettici na bona parola cu capu!
(Scende)
BENITO: Vidi cu è Maria.(al figlio) Leva sta scala tu. 
MARIA: Ritorna col marocchino. 
CARMELINA FA PER AVVINARSI A LUI. 
BENITO: Femma docu tu! (la trattiene) e lei che intenzioni avi? Chi avi ta testa, chi voli? 
MAROCCHINO: Voglio sua figlia, ho intenzioni serii. 
BENITO: No e poi no! E basta, lo capisti?! 
CARMELINA: Ma papà io… noi… (non la fa finire) 
MAROCCHINO: Lassa parrari a mia cu papà! 
BENITO: E non sugnu to patri (arrabbiato) 
MAROCCHINO: Volesse sapiri: perché non volere? 
BENITO: Perché lei è marocchino! 
MAROCCHINO: Prego, tunisino e poi che c'entra? Lei è razzista! 
BENITO: Io non sugnu razzista ma per mia figlia volevo di più, avevo sogni, progetti... 
MAROCCHINO: Abbiamo tutti sogni, anch'io avere, ma la vita ci crea problemi. 
CARMELINA: Papà, io l'amo e non cambio, meglio che lo sai! 
MARIA: Non pensi a niatri, ai nostri sogni, i nostri progetti; sognavamo per tia cacchi dutturi ingigneri. 
CARMELINA: I tituli non fannu l'omini migliori o peggiori, papà, tu l'ha dittu sempri e mancu i culuri da peddi. 
BENITO: Veru è, ma tu ma capiri figghia, ci su tanti problemi, si tu pighi, ci pinsasti? 
MARIA: E chi fa ti fa convinciri, unnè chi ci dici di sì. 
BENITO: Nostra figghia nto so cori è cunvinta e niautri ama accittari i so scelti cu tutti i problemi chi comportano. 
CARMELINA: Ma quali problemi papà? 
BENITO: Insomma, putissi aviri figghi niri! E poi lei avi già tutti sti mugghieri e figghi. 
MAROCCHINO: Chiddu era un truccu pi vinniri chiossà, sugnu scapulu e poi sugnu biancu, bianchissimu! (si scopre una parte coperta non colorata: un braccio, una gamba) 
BENITO: Lei si e so patri, so nonno, u sbinonnu? 
MAROCCHINO: Tutti bianchi, puru i sbinonni, i tisnonni e i trisauli. 
BENITO: Tutti bianchi? E comu mai? 
MAROCCHINO: Picchì io nascì ta Tunisia è veru, ma me patri è di Enna e me mamma è calabrisi. 
CARMELINA: Comu? E non mu dicisti? 
MAROCCHINO: Volevo vedere la forza del tuo amore. 
MARIA: Piddavero? 
BENITO: Chista poi! Sugnu… non capì chiù nenti. 
MAROCCHINO: Me patri dà travaghiava ta raffineria, ora ni ritirammu e ci desunu u postu di spazzino; io essennu disoccupato, fazzu u marucchinu picchì si guadagna boni. Nuddu ti controlla ti ferma !
PIETRO: A studiasti fina però! 
CARMELINA: (al padre) ora non c'è motivu mi di no: ha diri sì! 
MAROCCHINO Ora inoltre ho trovato un posto in posta !
BENITO: E va beni (al genero), tantu u stava dicennu u stissu sì. E tu comu ti chiami? 
MAROCCHINO: Vittoriu papà (fa per abbracciarlo). 
BENITO: Femmu docu e non mi chiamari papà! 
MAROCCHINO: (a Maria) mamma (e fa per abbracciarla) 
MARIA: Non mi chiamari mamma si prima non vi maritati. 
MAROCCHINO: (a Petru) Cugnatu! 
PIETRO: Non mi chiamari cugnatu: me soru ci po' ancora ripinsari. 
CARMELINA: Levitillu da testa! 
MAROCCHINO: Cugnata… (fa per abbracciarla) 
ROTONDA: Chiddu chi dissunu l'autri vali puru pi mia. 
MAROCCHINO: (a carmelina) datu chi l'autri non vonnu essiri nbrazzati… nbrazzu a tia (fanno per abbracciarsi). 
BENITO: (si mette in mezzo) Femmu docu, tu non nbrazzi a nuddu si prima non ti mariti. 
MARUCCHINU Ormai non si usa chiù !
BENITO A me casa si, picchi io sugnu, un talebano sicilianu !
sipario
(Per un finale diverso si brinda ai fidanzati )
BENE bene: Brindiamo ai ragazzi (si stappa lo spumante Riempe i bicchieri
Gli altri a metà il suo pieno) u vostru biccheri e menzu u me
Chinu brindu a me jenniru marucchinu !!!!

FINE